נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי

להלן סעיפים נבחרים מתוך תקנון המשמעת וקובץ נוהלי הוראה ולימודים כפי שנקבעו בידי סינט האוניברסיטה העברית.
הפוגע בכללים אלה צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת באוניברסיטה ולהיענש על פי התקנונים.
הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא כמופיע באתרי האינטרנט של האוניברסיטה.
 

סעיפים מתקנון נה"ל - ראו נוסח מעודכן של נהלי הוראה ולימודים.

סעיפים מתוך תקנון המשמעת

14.     עבירת משמעת היא אחת העבירות שלהלן, שנעשתה בידי תלמיד:
(1)    הונאה בבחינה,בעבודת הדוקטור,בעבודת-גמר,בעבודה סמינריונית,בעבודת-בית או במטלה לימודית אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו,לרבות הונאה בבחינת כניסה למוסד להשכלה גבוהה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,יראו כהונאה:
(א)    שימוש, החזקה, הכנסה,קבלה או מסירה של חומר אסור או כל צורה של מידע בנושא הבחינה שהשימוש בו,החזקתו,העברתו,קבלתו או מסירתו במהלך הבחינות אסורות.
(ב)    הוספה,השמטה או הכנסת שינוי אחר בבחינה או בעבודה שלא במהלך הרגיל של כתיבתן.
(ג)    שליחת אדם אחר להיבחן במקום התלמיד או התחזות לתלמיד אחר בבחינה.
(ד)    הגשת עבודה שנכתבה,כולה או מקצתה בידי אחר,כתיבת עבודה או חלק ממנה, לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו.
(2)    הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה,לעבודת דוקטור,לעבודת-גמר,לעבודה סמינריונית,לעבודת-בית או למטלה לימודית אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו,לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.
(9)    הפרעה להוראה,למחקר או לעבודה באוניברסיטה,הפרעה לכל פעילות אחרת שאישרו רשויות האוניברסיטה.
(10)    אי-ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה,שנתנו במסגרת מילוי תפקידיהם.
 

נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי