נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי

להלן סעיפים נבחרים מתוך תקנון המשמעת וקובץ נהלי הוראה ולימודים כפי שנקבעו ע"י סנט האוניברסיטה העברית.

הפוגע בכללים אלה צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת באוניברסיטה ולהענש בהתאם לתקנונים.

הנוסח המחייב הינו הנוסח המלא אותו ניתן לראות באתרי האינטרנט של האוניברסיטה.

סעיפים מתקנון נה"ל

7.5 ניהול הבחינה

7.5.1    על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

7.5.2    תעודת סטודנט בעלת תמונה או תעודה מזהה רשמית עם תמונה, ייבדקו במהלך הבחינה.

7.5.3    תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-30 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

7.5.4    תלמיד יישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

7.5.5    אין להשתמש בבחינה במחברות ובספרים. כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.

7.5.6    חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון הבחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.

7.5.7    משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה, יופיע בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות שווה.

7.5.8    תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים. בכל מקרה לא יהיה רשאי לחזור לאולם. יהיה עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה והוא ייחשב כמי שהשתתף בבחינה.

7.5.9    ככלל, אסור לתלמיד לצאת לשירותים במהלך הבחינה, אלא אם כן בהפסקה מתוכננת (בחינה מפוצלת). הפקולטות תקבענה סידורים למקרים חריגים בהתאם לאפשרויותיהן.

7.5.10  אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.

7.5.11  יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צדו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה. בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה".

7.5.12  אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה.

7.5.13  במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, יגיש המשגיח תלונה לוועדת משמעת (תקנון המשמעת מתפרסם בשנתוני הפקולטות ובאינטרנט). בכל מקרה לא רשאי המשגיח להפסיק את כתיבת הבחינה ע"י התלמיד.

7.5.14 עם סיום הבחינה, יש למסור למשגיח את המחברת (ובכלל זה את שאלון הבחינה אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.

7.5.15  נוכחות המורה באולם הבחינה - המורה האחראי יהיה באולמות הבחינה ככל הדרוש להבהרת שאלות הבחינה, ויהיה זמין בקרבת מקום במהלך הבחינה כדי להשיב על שאלות התלמידים. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום ולהודיע על כך למזכירות.

7.5.16  משך הבחינה - משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. הדיקן רשאי לתת אישור חד-פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות תפוצל, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה. הבחינה לתלמידים שאינם דוברי עברית ולתלמידים לקויי למידה, תוארך כמפורט בסעיפים הבאים.

7.5.17 חל איסור על שימוש בטלפונים סלולריים, מחשבי כף-יד ומחשבים נישאים באולם הבחינה.

 

סעיפים מתוך תקנון המשמעת

14.       עבירת משמעת היא אחת העבירות שלהלן,שנעשתה בידי תלמיד:

(1)        הונאה בבחינה,בעבודת הדוקטור,בעבודת-גמר,בעבודה סמינריונית,בעבודת-בית או במטלה לימודית אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו,לרבות הונאה בבחינת כניסה למוסד להשכלה גבוהה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,יראו כהונאה:

(א)        שימוש, החזקה, הכנסה,קבלה או מסירה של חומר אסור או כל צורה של מידע בנושא הבחינה שהשימוש בו,החזקתו,העברתו,קבלתו או מסירתו במהלך הבחינות אסורות.

(ב)        הוספה,השמטה או הכנסת שינוי אחר בבחינה או בעבודה שלא במהלך הרגיל של כתיבתן.

(ג)        שליחת אדם אחר להיבחן במקום התלמיד או התחזות לתלמיד אחר בבחינה.

(ד)        הגשת עבודה שנכתבה,כולה או מקצתה בידי אחר,כתיבת עבודה או חלק ממנה, לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו.

(2)        הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה,לעבודת דוקטור,לעבודת-גמר,לעבודה סמינריונית,לעבודת-בית או למטלה לימודית אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו,לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל-פה.

(9)        הפרעה להוראה,למחקר או לעבודה באוניברסיטה,הפרעה לכל פעילות אחרת שאישרו רשויות האוניברסיטה.

(10)      אי-ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה,שנתנו במסגרת מילוי תפקידיהם.

נוהל התנהגות בבחינות ויושר אקדמי