כללים לשימוש במשאבי התקשוב | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

כללים לשימוש במשאבי התקשוב

1. השימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים יהיה כפוף לכללים שלהלן ולכללים נוספים כפי שיתפרסמו מעת לעת ויופיעו באתר הרשות למחשוב, תקשורת ומידע תחת הכותרת "כללי שימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה". 

2. במונח "מחשב" הכוונה לכל אביזר אשר מסוגל לבצע חישובים או להיות מחובר לרשת תקשורת. 

3. השימוש במחשב יעשה רק לצרכים אקדמיים או מינהליים במסגרת עבודת ההוראה/מחקר או עבודה אחרת הקשורה במילוי תפקידו של העובד באוניברסיטה. השימוש במחשב לגורמי חוץ יעשה רק לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה . 

4. דוא"ל הנשלח באמצעות מחשבי האוניברסיטה מזוהה עם האוניברסיטה; על כן יש להימנע מכל שימוש אשר יש בו כדי לפגוע באוניברסיטה ובתדמיתה. 

5. הרשאת הגישה (הסיסמה ו/או מחולל הסיסמאות) היא אישית ויש לשמור על סודיותה. השימוש במשאבי המחשב יעשה תוך שימוש בהרשאת הגישה האישית בלבד; אין להעביר את הרשאת הגישה לאחר. 

6. אין להשתמש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה : 


1. לצרכים פרטיים, מסחריים או פוליטיים.

2. בתוכנות או בקבצים אשר הועתקו שלא כדין או המפירות זכויות יוצרים או זכויות קניין של צד שלישי.
3. לביצוע פעולות/הורדות שיש בהן הפרת קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות מבצעים, למשל דרך התחברות לתוכנת "קאזה".
4. לצורך פעולות המהוות הפרת חוק הגנת הפרטיות, או הפרת איסורים פלילים כגון הסתה, גזענות, עידוד פעולות טרור, הוצאת לשון הרע, הטרדה מינית או הטרדה מאיימת, הפצת פורנוגרפיה ועוד.
5. לכתיבת הודעות בעלות תוכן פוגע, משמיץ או מטריד.
6. להשגת גישה בלתי מורשית למערכות התקשוב.
7. לביצוע פעילות בגדר של "נקישה על דלתות", כגון סריקת רשתות. איתור ו/או שימוש בפרצות על-גבי מחשבים באוניברסיטה ומחוצה לה אסור בתכלית.
8. לשליחת "דואר זבל", דואר אשר נמענו אינו מעוניין בקבלתו, פרסומות, או הפצה למספר נמענים רב ( Spamming ) אשר אין להם קשר לנכתב.
9. לציתות לקווי תקשורת. הדבר מהווה עבירה פלילית!
10. לביצוע פעולות אשר יכולות לגרום נזק לציוד, תוכנה או מידע.
11. להפעלת שרתים ( Servers ) המאפשרים מתן שירות למשתמשים אחרים על ציוד האוניברסיטה פרט לשרתים אשר אושרו על-ידי הרשות למחשוב, תקשורת ומידע.
12. לחיבור כל ציוד לרשת האוניברסיטה אלא לאחר קבלת אישור מצוות התקשורת של הרשות למחשוב, תקשורת ומידע.
13. לחיבור קווי תקשורת לרשת האוניברסיטה. כל חיבור כזה יבוצע במרוכז דרך הרשות למחשוב, תקשורת ומידע. 

7.כללי שימוש במשאבי המידע המקוונים של ספריות האוניברסיטה : הגישה למשאבים אלקטרוניים ומאגרי מידע בספריות האוניברסיטה כפופה לחוזים שהאוניברסיטה חתומה עליהם , ומוגבלת לשימוש של קהילת האוניברסיטה העברית בלבד. על המשתמשים במאגרי המידע מוטלת החובה לוודא כי השימוש בחומר נעשה למטרות אישיות ולא מסחריות .חל איסר על הורדה שיטתית , הפצה והחזקה של כמויות גדולות של מידע וגם על הורדת תוכנו של גליון שלם של כתב - עת אלקטרוני . הפעלת תוכנות כמו סקריפטים , סוכני תוכנה (agents) או רובוטים על משאבים אלה וכן באתרים ציבוריים ממשלתיים - אסורה . הפעלתם עלולה להביא לחסימת הגישה של כלל הקהילה האוניברסיטאית למשאבי המידע המקוונים. 

8. מודמים יותקנו בתנאי שאינם עונים לשיחות נכנסות (פרט לשיחות פקס). כאשר יש צורך בחיוג נכנס יש לקבל לכך אישור מראש מהרשות למחשוב, תקשורת ומידע כמפורט בהוראת הנהלה 23-001 . 

9. הרשות למחשוב, תקשורת ומידע מבצעת בדיקות לאיתור נפחים חריגים של תעבורה ברשת התקשורת. משתמשים שייצרו תעבורה חריגה יידרשו לתת הסבר; אם הסיבה אינה נובעת לצורך האמור בסעיף 3 לעיל יחול לגביהם סעיף 12 להלן. 

10. יש להשתמש במשאבי האוניברסיטה בהתאם לחוק ולפי הוראות האוניברסיטה. 

11. מחשב המחובר לרשת התקשורת (כולל חיבור מהבית) חייב לעמוד בכללי אבטחת מידע מינימאליים ובכלל זה להיות מצויד בתוכנת אנטי-וירוס מעודכנת ובמערכת הפעלה מעודכנת. 

12.המשתמש ישא באחריות לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה כתוצאה משימוש שיעשה בניגוד לחוק או בניגוד לכללי האוניברסיטה. 

13. האוניברסיטה באמצעות מנהל הרשות למחשוב, תקשורת ומידע רשאית למנוע גישה למשאבי התקשוב שלה לאלתר עם היודע לה על הפרת כללים אלו. 

14.הגנת הפרטיות: גישה של צוות האוניברסיטה למידע השמור במערכותיה תעשה אך ורק על פי הוראות הדין ולפי הנדרש לשם תפעול שוטף ותקין של המערכות. 

כללים לשימוש במשאבי התקשוב