סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

משרד דיקן הסטודנטים
סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים


הנהלת האוניברסיטה קבעה את הסעדים הבאים לסטודנטים המשרתים במילואים:

1. בחינות - סטודנט יהיה זכאי למועד בחינות מיוחד על פי המפורט בתקנון הוראה ולימוד

2. דרישות קדם לקורסים - תלמיד יוכל להירשם לקורס מתקדם "על תנאי" אם במועד ההרשמה עדיין לא היה לו ציון בקורס המקדים בשל שירות מילואים.

3. גמישות במועדים מחייבים - כל רשויות האוניברסיטה ינהגו בגמישות לגבי מועדים מחייבים בהגשת תרגילים, עבודות, רישום לקורסים, למעונות וכד'.

4. מעבדות - ינקטו צעדים מתאימים לאפשר לסטודנטים להשלים מעבדות שהחסירו בגין שירות מילואים כך שהסטודנט יוכל להשלים את הקורס. הפקולטות תוכלנה להציע חלופות מתאימות אחרות.

5. עזרה בהשלמת חומר לימודים - מורי האוניברסיטה והמתרגלים יוסיפו שעות קבלה (בעיקר לקראת מועדי הבחינות) שתהיינה מיועדות לעזרה לסטודנטים המתקשים בהשלמת חומר שהחסירן בשל שירות מילואים .

6. תלושי צילום - סטודנט יהיה זכאי לתלושי צילום. בגין כל יום לימודים שהחסיר עקב שירות מילואים יהיה הסטודנט זכאי ל- 40 צילומים.

7. פטור משכר לימוד - סטודנט ששירת במילואים 18 יום או יותר במהלך הסמסטר, לא יחוייב בשכר לימוד בגין קורס בו הפסיק את לימודיו ולא נבחן בו בשל המילואים. הודעה על הפסקת הלימודים בקורס תועבר למשרד דיקן הסטודנטים לא יאוחר מ- 15.7 בכל שנה.

בכל פקולטה / בי"ס מונה מורה בכיר שישמש כאחראי לכל ההיבטים האקדמיים של הסטודנטים המשרתים במילואים. את שם המורה ומספר הטלפון שלו ניתן לקבל במזכירויות הפקולטאות / בי"ס.

כל סטודנט שלא ימצא פתרון לבעיותיו מוזמן לפנות למשרד דיקן הסטודנטים, לרכזת מילואים בטלפון 58-82389 ובדואר אלקטרוני hujiparentpluse@gmail.com.

סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים