חוק חופש המידע | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 חל על האוניברסיטה העברית בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

לנוסח החוק ולתקנות שהותקנו מכוחו.

הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטה: עו"ד מאיה צמח.

כתובת: האוניברסיטה העברית, בנין שרמן (מנהלה) קומה 2, קמפוס הר הצופים, ירושלים 91905.

דוא"ל: foia@savion.huji.ac.il    

בקשה לקבלת מידע תוגש באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע; הבקשה כרוכה בתשלום אגרה וחתימה על כתב התחייבות לשאת באגרות נוספות - בכפוף לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999. גובה תשלום האגרה ודרכי התשלום מפורטים בטופס הבקשה.

 

דיווח הממונה על יישום החוק באוניברסיטה

ע"פ תקנה 7 לתקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

יישום החוק בשנת 2019

יישום החוק בשנת 2018

יישום החוק בשנת 2017

יישום החוק בשנת 2016

יישום החוק בשנת 2015

חוק חופש המידע