חוקת האוניברסיטה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

חוקת האוניברסיטה

 

חוקת האוניברסיטה העברית בירושלים (נוסח משולב)

מבוא

 

מתוך השאיפות הציוניות של העם היהודי הוקמה בשנת 1925 האוניברסיטה העברית בירושלים לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע (להלן: האוניברסיטה); בארץ-ישראל נוסדה איפוא אגודה לפי החוק העותומני, שמה "חברת האוניברסיטה העברית", ומטרתה - לקיים את האוניברסיטה , לקדמה ולגייס את תמיכת העם היהודי בהחזקתה ובפיתוחה; מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, האוניברסיטה היא מוסד מוכר, ומתוך כך הוכרה כתאגיד כשר לכל זכות והתחייבות, וכמוסד בן-חורין לנהל את ענייניו האקדמיים והמנהליים; על כן ראתה האוניברסיטה לקבוע חוקה שתתווה את הדרך לניהול ענייניה אלו ותיתן ביטוי לאחריות המשותפת של העם בישראל ושל יהודי התפוצות לאוניברסיטה ולשגשוגה.

וזו החוקה:

 

 

האוניברסיטה

 

 1. השם: האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 1. האוניברסיטה תהא פתוחה לפני כל אדם בלא הבדל גזע, מין, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר.

 

המטרות

 

 1. מטרות האוניברסיטה הן לעודד את מדעי היהדות, מדעי הרוח והאמנויות, מדעי הטבע וכל ענפי המדע האחרים, לפתחם ולעסוק במחקר ובהוראה שלהם ובכל מעשה שיש בו לקדם את המדעים האלה ולהפיצם.
 2. שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם במקצועות מיוחדים או בנסיבות מיוחדות מותר, על-פי תקנות שיותקנו לדבר, לסטות מן הכלל הזה.

 

הסמכויות

 

 1. ואלה סמכויותיה של האוניברסיטה :
 1. לייסד פקולטות, בתי-ספר, מרכזים ומכונים;
 2. ליישם תוצאות מחקר למטרות כלליות;
 3. ליצור משרות אקדמיות, מינהליות ואחרות, לפי הדרוש, ולמנות את נושאיהן;
 4. למנות בוחנים ולקיים בחינות, להעניק תארים, דיפלומות, תעודות ואישורי כשירות אקדמית אחרים למי שגמר את חוק לימודיו כפי שקבעה או אישרה, עמד בבחינותיה ומילא את כל יתר דרישותיה;
 5. להעניק תארי כבוד או כיבודים אחרים למי שהחליטה להעניקם ובתנאים שתקבע;
 6. להעניק תארים לחברי הסגל האקדמי שלה ולבני אדם אחרים שעסקו במחקר ובהוראה;
 7. לספק הרצאות והוראה;
 8. ליצור מלגות ופרסים ולהעניק אותם;
 9. לבדוק בתי-ספר ומוסדות חינוך אחרים ולבקרם;
 10. לשתף פעולה עם אוניברסיטות אחרות ועם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ולהתחבר עם כל מוסד כאמור או לצרפו אליה, או להכיר בו, כולו או מקצתו, או בחבריו או בתלמידיו - הכל לפי הכללים והתנאים שתקבע;
 11. לקיים בית הוצאה לאור של האוניברסיטה לשם פרסום ספרים, חוברות וכתבי-עת העשויים לקדם את המדע;
 12. לקבל תלמידים, לדרוש ולקבל דמי לימוד או אגרות אחרות כפי שתקבע, ולשנותם, אם מסיבות כלכליות ואם מסיבות אחרות;
 13. להקים ולהחזיק או לתת רשיונות להקים ולהחזיק אולמות, מועדונים ומסעדות לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי והמינהלי;
 14. לעודד פעולות ספורט, ולקיים סידורים שיש בהם כדי לקדם את בריאותם ושלומם של הסטודנטים ושל חברי הסגל האקדמי והמינהלי;
 15. לפקח על המשמעת של תלמידיה ולנקוט אמצעים משמעתיים;
 16. לבקש ולקבל מתנות, תרומות, דמי-חבר, דמי-חתימה, הענקות, נחלות, ירושות, קרנות-נאמנות, תמיכות ומענקים לסוגיהם, לנהלם ולהשתמש בהם, להוציאם מרשותה - הכל לקידום מטרות האוניברסיטה ;
 17. לעשות כל פעולה שחברה רשומה בישראל מוסמכת לעשותה, ובלבד שיש לה זיקה למטרות האוניברסיטה או שהיא עשויה לקדם אותן.

 

נושאי משרות

 

 1. נושאי משרות האוניברסיטה הם: הנשיא, הרקטור ובעלי משרות אחרות, כפי שיקבע חבר הנאמנים מפעם לפעם; את דרך מינויים של נושאי-משרות אלו, סמכויותיהם, תפקידיהם ותנאי כהונתם יקבע חבר הנאמנים, ובמקרה של דחיפות - הוועד הפועל בכפוף לתקנון הכללי.
 2. הנשיא הוא ראש האוניברסיטה ונושא באחריות לפני חבר הנאמנים לניהול האוניברסיטה, לרמתה ולאיכותה, וכן למילוי התפקידים על-ידי כל רשות ונושאי משרה באוניברסיטה, במסגרת המבנה האקדמי והמנהלי של האוניברסיטה. הנשיא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ ובידיו כל הסמכויות הדרושות לניהול האוניברסיטה, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.
 3. הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות בעניינים אקדמיים; בתפקידו זה הוא אחראי לפני הסינט, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.

 

רשויות

 

 1. חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה; הוא המפקח על ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה על פי התקנון הכללי. חבר הנאמנים יאשר את קווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה; ידון בתקציב השנתי ויאשר אותו, והוא רשאי לדון במאזנים שנתיים, בדו"חות ובאומדנים כספיים שלה, לאשר אותם, וכן לעשות בדרך-כלל כל פעולה הנראית בעיניו דרושה לאוניברסיטה או מועילה לה, בכפוף להוראות חוקה זו ולתקנון הכללי.
 2. הוועד הפועל מורכב מנציגי הסינט ומנציגי ציבור; הוועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, בכפוף לסמכויותיו של חבר הנאמנים. הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הוועד הפועל, וכל דבר שראוי לקבעו ולהסדירו מראש, ייקבעו בתקנון הכללי.
 3. הרכב הועד המנהל ייקבע על-פי התקנון הכללי; לוועד המנהל יהיו הסמכויות והתפקידים שייקבעו בתקנון הכללי או שיאצול לו הוועד הפועל, אם דרך כלל ואם לעניין מסוים; בידיו יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הוועד הפועל בתקופה שבה אין הוא מתכנס, בכל עניין שיו"ר חבר הנאמנים או הנשיא אישר כעניין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הוועד הפועל לשוב ולדון בעניין.
 4. סינט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל, מפקח על קיום הרמה של ההוראה, החינוך, המחקר והבחינות ועל המשמעת האקדמית באוניברסיטה, מסדיר אותן ואחראי להן; זכותו לייעץ לחבר הנאמנים ולוועד הפועל ולהמליץ לפניהם בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט וכל הדברים האחרים הנוגעים לו ואשר ראוי לקבעם ולהסדירם, ייקבעו בתקנון הכללי.
 5. הרכב הוועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסויימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.
 6. הוועדה למדיניות אקדמית של האוניברסיטה תקבע את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה ואת הדרך לביצועה, בכפוף לסמכויותיהם של חבר הנאמנים, הוועד הפועל והסינט; התקנון הכללי יסדיר את ההרכב, הסמכויות והתפקידים של הוועדה למדיניות אקדמית.
 7. יוקמו פקולטות ובתי-ספר כפי שיקבע הוועד הפועל מפעם לפעם, על-פי המלצת הסינט; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של הפקולטות ושל מועצות הפקולטות ייקבעו בתקנון הכללי, והרכבם, סמכויותיהם ותפקידיהם של בתי-הספר ייקבעו בתקנות.
 8. ציבור הבוגרים יהא מורכב מנושאי משרות האוניברסיטה ומכל בוגרי האוניברסיטה הרשומים כבוגרים; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של ציבור הבוגרים ייקבעו בתקנון הכללי.
 9. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של רשויות אחרות שיכריז עליהן חבר הנאמנים מפעם לפעם כרשויות האוניברסיטה, ייקבעו בתקנון הכללי.

 

תקנון כללי ותקנות

 

 1. התקנון הכללי יכיל הוראות בכל העניינים הטעונים קביעה בו על-פי חוקה זו, ובכל עניין שהחליט חבר הנאמנים לקובעו בתקנון הכללי; התקנון הכללי הוא המובא בתוספת לחוקה זו.
 2. הצעת תיקון בתקנון הכללי יכולה לבוא מאת חבר הנאמנים או מן הסינט או הוועד הפועל, והתיקון יקבל תוקף אם יאושר בכל אחד משלושת הגופים ברוב דעות של הנוכחים המשתתפים בהצבעה; ואולם תיקון שנתקבל בסינט ובוועד הפועל בתקופה שבין מושבי חבר הנאמנים, והנשיא והרקטור אישרו שהעניין דחוף, יהא לו תוקף עד למושב הבא של חבר הנאמנים; ואם נתקבל תיקון, כאמור, בסינט ונדחה בוועד הפועל או להיפך, חבר הנאמנים רשאי לקבל את התיקון הזה ברוב של שני-שלישים של החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
   
 3.  
  1. בכפוף להוראות חוקה זו והתקנון הכללי ולתקנות שהותקנו על פיהם, רשויות האוניברסיטה רשאיות מפעם לפעם לקבוע ולתקן כללים בעניינים האלה:
 1. סדרי הדיון שלהן;
 2. דרכי השימוש בסמכויותיהן וביצוע תפקידיהן;
 3. כל עניין אחר שנקבע כך לגביו בתקנון הכללי.
  1. הכללים לפי סעיף זה - למעט כללים שקבעו חבר הנאמנים או הוועד הפועל - טעונים אישור הוועד הפועל, ואולם הוועד הפועל רשאי, אם דרך כלל ואם לעניין כללים מסויימים, לפטור רשות מסוימת מהוראת סעיף קטן זה.

 

 1. כל תקנה - למעט הכלל לפי סעיף 20 - תפורסם על-ידי הדבקת העתק שלה בלוח המודעות של האוניברסיטה, ותחילת תוקפה במועד שנקבע בה, ואם לא נקבע בה מועד - ביום פרסומה כאמור.

 

 

שונות

 

 1. כל מסמך, בין שנעשה לפני תחילת חוקה זו ובין שנעשה לאחריה, המזכיר את האוניברסיטה בשם שאיננו "האוניברסיטה העברית בירושלים" אך יש בו כדי לזהות את האוניברסיטה, יראוהו כאילו האוניברסיטה מוזכרת בו כהלכה.
 2. מקום שרשות מרשויות האוניברסיטה מוסמכת על-פי חוקה זו או על-פי התקנון הכללי למנות ועדות, יורכבו ועדות אלו מחברי אותה רשות, או מהם ומבני אדם אחרים שתראה הרשות לצרפם לוועדות, והוא - כשאין בתקנון הכללי הוראה אחרת.
 3. נתפנה מקום בכל רשות או גוף אחר של האוניברסיטה (זולת מקומו של חבר מכוח תפקידו), הרשות או הגוף שמינו או בחרו או צירפו את החבר שמקומו נתפנה ימלאו את המקום הזה בהקדם האפשרי, וממלא המקום יהיה חבר הרשות או הגוף ביתרת התקופה שבה היה צריך לכהן החבר שנתפנה מקומו; הכל בכפוף להוראות התקנון הכללי.
 4. שום פעולה או החלטה של רשות או גוף של האוניברסיטה לא תיפסל בשל כך בלבד שנתפנה מקומו של אחד מחבריה, ובלבד שהמנין החוקי, שנקבע בתקנון הכללי לאותה רשות או לאותו גוף, נשמר על אף התפנות המקום כאמור.
 5. נכסי האוניברסיטה או הכנסותיה לא ישמשו כל מטרה זולת השגתן או קידומן של מטרות האוניברסיטה; במקרה שתפורק האוניברסיטה או שמטרותיה אינן ניתנות עוד להשגה או לקידום, לא יימסרו נכסי האוניברסיטה לנושאי משרותיה או לחבר ברשות מרשויותיה, אלא יועברו לגוף או למוסד שיקבע חבר הנאמנים ואשר מטרותיו דומות למטרות האוניברסיטה.
 6. פעולה שנעשתה לפני תחילתם של חוקה זו ושל התקנון הכללי, יראוה בת-תוקף אם נעשתה בהתאם לחוקה זו או לתקנון הכללי המצורף אליה, או אם נעשתה בהתאם לחוקה או התקנון הכללי שבאותה שעה היו בתוקף, הכל לפי העניין.
 7. חבר הנאמנים, הסינט או הוועד הפועל רשאים להציע תיקון לחוקה זו; לקבלת תיקון כאמור דרוש רוב של שני-שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בסינט ובוועד הפועל ונוסף על כך רוב פשוט של החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בחבר הנאמנים.
 8. תחילתה של חוקה זו ביום פרסומה ברשומות, וכל חוקה קודמת של האוניברסיטה העברית בירושלים - בטלה.

 התוספת

התקנון הכללי

 

פרק א': חבר הנאמנים

 

 1. בחבר הנאמנים (להלן: החבר) יהיו חברים שנתמנו (להלן: נאמנים) וחברים מכוח תפקידם כמפורט להלן.

 

 1. מספר הנאמנים

מספר הנאמנים ייקבע מפעם לפעם בידי החבר ולא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם.

 

 1. דרכי המינוי
 1. מינוי נאמנים, בין נוספים ובין נאמני-משנה, יהיה בדרך של צירוף נאמנים על-ידי החבר לפי שיקול דעתו החופשי, ובכפוף לכך בהתאם לעקרונות אלה:
 1. אגודות שוחרי האוניברסיטה התומכות בה תמיכה של ממש, ייוצגו במידה סבירה;
 2. ציבור הסטודנטים ייוצג על-ידי היושב ראש וסגן היושב-ראש של הגוף הסטודנטי המוכר על-ידי הוועד הפועל כמייצג את ציבור הסטודנטים
 3. ייצוג במידה סבירה יינתן למלומדים ולמדענים בעלי שם, ובכללם פרופסורים בדימוס של האוניברסיטה.
 4. ייצוג במידה סבירה יינתן לנציגים של אגודות שאינן אגודות שוחרים, אשר נותנות תמיכה מהותית לאוניברסיטה בעבודתה, וכן ליחידים בעלי שם.
 1. מחצית מכלל הנאמנים יהיו תושבי ישראל ומחציתם - תושבי חו"ל;

הוראה זו לא תחול על –

 1. נאמנים מכוח תפקידם;
 2. נאמנים שמספרם לא יותר מעשרים, מבין הנאמנים שימונו על-פי סעיף קטן (א)(3);
 3. נאמנים שמספרם לא יותר מעשרה, מבין אלה שימונו על-פי סעיף קטן (א)(4).

 

 1. סייג לקבלת גמול

לא יקבל נאמן, למעט נאמן המכהן בחבר מכוח תפקידו ולמעט נאמן שהוא גימלאי האוניברסיטה, כל גמול מן האוניברסיטה; לצורך הוראה זו, החזר הוצאות שהוצאו בפועל בקשר לחברות בחבר לא ייחשב גמול.

 

5.חברים מכוח תפקידם

חברי החבר מכוח תפקידם יהיו היושב-ראש ויושבי-ראש לשם כבוד של החבר, הנשיא, הנגיד, סגני-הנשיא, הרקטור, סגן הרקטור או סגני הרקטור, שאר החברים האקדמיים של הוועד הפועל ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאים ; דיקני הפקולטות ובתי ספר העצמאיים אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל.

 

 1. תקופת כהונתם של נאמנים
 1. תקופת כהונתו של נאמן היא שלוש שנים.
 2. נאמן שאינו משתתף בשני מושבים רגילים של החבר יחדל מלהיות נאמן, אם לא החליט החבר שהיתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.
 3. נאמן הפורש מכהונתו יכהן כנאמן במושב פרישתו, ויכול שיתמנה שנית. תקופת כהונתו החדשה תיחשב מיום מינויו האחרון.
 4. נתפנה מקום של נאמן, רשאי חבר הנאמנים למנות אחר תחתיו במושב שבו נתפנה המקום.

 

 1. הגבלת גיל לנאמנים ולנאמני-משנה

כל אדם שאינו נאמן או נאמן-משנה בזמן שנתקבל תיקון זה בידי חבר הנאמנים באפריל 1981, לא יוכל להיבחר או להיבחר שנית לנאמן או לנאמן-משנה לאחר שימלאו לו 75 שנים.

 


 1. מינוי נאמני-משנה

בשעה שהחבר ממנה נאמן או נאמנים על-פי הצעת אגודת שוחרים או ציבור הבוגרים, או בכל זמן לאחר המינוי, הוא רשאי למנות, על-פי ההצעה האמורה, גם נאמן-משנה או נאמני-משנה, ובלבד שמספר נאמני-המשנה המתמנים על-פי הצעת אגודת השוחרים בישראל לא יעלה על מחצית הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה, ומספר נאמני-המשנה שנתמנו על-פי הצעת אגודת שוחרים בחוץ-לארץ יהיה שווה למספר הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה.

 

9.תקופת כהונתם של נאמני-המשנה

נאמני-משנה יכהנו שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם; הם יקבלו את כל הדו"חות וההזמנות של האוניברסיטה הנשלחים לנאמנים; הם זכאים להשתתף בכל ישיבה של החבר שתתכנס לאחר המושב שבו נתמנו, ובהיעדר נאמן או קבוצת נאמנים שאת מקומם הם ממלאים, יהיו זכאים גם להצביע.

 

 1. מילוי המקומות שנתפנו על-ידי הוועד הפועל

נתפנה מקומו של נאמן או של נאמן-משנה בין שני מושבים רגילים של החבר, רשאי הוועד הפועל למנות במקומו אדם מתוך נאמני-המשנה שמינה החבר או מתוך בני אדם אחרים הפעילים בענייני האוניברסיטה ואשר הציעה אותם אגודת שוחרים חודש ימים לפני מושב החבר; מי שנתמנה כאמור, יפרוש מכהונתו במועד שבו היה אמור לפרוש הנאמן שבמקומו נתמנה.

 

 1. נאמן-לשם-כבוד

החבר רשאי למנות לנאמנים-לשם-כבוד, לכל ימי חייהם, אישים שהרימו מהונם או מאונם תרומה לאוניברסיטה או שנתנו שירות מיוחד לאוניברסיטה או למדע או לחינוך או לעם היהודי או למדינת ישראל; נאמנים-לשם-כבוד יוזמנו לישיבות החבר, אך לא תהא להם זכות הצבעה.

 

 1. מושבי החבר
 1. המושב הרגיל של החבר יתכנס אחת לשנה; מושב שלא מן המנין יכונס כל אימת שיראה היושב ראש, בהסכמת רוב סגניו, לנחוץ לכנסו, או על-פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים והנאמנים מכוח תפקידם.
 2. כל מושב רגיל וכל מושב שלא מן המניין יקוים במועד שיקבע היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא; מקומו של מושב רגיל או שלא מן המניין יהיה בירושלים; אך אם יש קשיים בדבר, רשאי היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא, לקבוע מקום אחר כראות עיניו.

 

 1. היושב ראש וסגניו
 1. החבר יבחר מתוך חבריו יושב ראש לתקופה של שלוש שנים, ולו זכות להיבחר מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות נוספות רצופות, שלוש שנים כל אחת.
 2. כמו-כן יבחר החבר מתוך חבריו סגן יושב ראש או סגני יושב ראש, שמספרם לא יותר משישה, לתקופה של שלוש שנים או לתקופה פחותה מכך עם זכות להיבחר שנית, לא ליותר משתי תקופות כהונה נוספות ורצופות של שלוש שנים או פחות כל אחת.
 3. היושב ראש, ובהיעדרו - אחד מסגניו, יישב בראש ישיבות החבר בתקופת כהונתו, ובהצבעה שבה קולות החברים שקולים יהא לו קול נוסף ומכריע.
 4. החבר רשאי מפעם לפעם למנות יושב-ראש-כבוד או כמה יושבי-ראש-כבוד לתקופת כהונה, כפי שתיקבע בידי החבר.

 

 1. מנין חוקי

בכל ישיבה של החבר ייחשב רבע החברים למנין חוקי, ובלבד שלפחות עשרה מן החברים הנוכחים יהיו נאמנים או נאמני-משנה מישראל ועשרה יהיו נאמנים או נאמני-משנה מחו"ל.

 

 1. מוזמנים לישיבה

היושב ראש רשאי להזמין לישיבות החבר את מי שהציעו לכך הנשיא או הרקטור, וכן אישים בעלי מעמד אקדמי או ציבורי, ככל שיראה לנכון; מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיונים אך לא תהא לו זכות הצבעה.

 


 1. ועדות החבר
 1. החבר רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית לו; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן ייקבעו בתקנונים שיאשרו הוועד הפועל וחבר הנאמנים.
 2. לכל ועדה של החבר יהיו יושב ראש וסגן יושב ראש.
 3. את היושב ראש, סגן היושב ראש וחברי הוועדות יבחר חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים עם זכות לשוב ולהיבחר.

 

 

 1. סמכויות ותפקידים של חבר הנאמנים

ואלה הסמכויות של החבר:

(א)בחירת יו"ר החבר;
 1. אשרור בחירת הנשיא;
 2. אשרור דו"חות כספיים ותקציבים;
 3. מינוי נאמנים וממלאי תפקידים בחבר;
 4. אישור תיקונים בחוקה ובתקנון הכללי של האוניברסיטה;
 5. דיון בקווי היסוד לפעולה של האוניברסיטה;
 6. קבלת דיווחים על ענייניה הכספיים והאחרים של האוניברסיטה;
 7. מינוי נאמנים על קרנות של האוניברסיטה

 

 

פרק ב': הועד הפועל

 

 1. ההרכב

בוועד הפועל יהיו ארבעים חברים, וזה הרכבו:

 1. יושב-ראש החבר;
 2. הרקטור;
 3. סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגני רקטור יקבע הרקטור מי מסגניו יכהן כחבר; 
 4. אחד-עשר פרופסורים מן המניין שייבחרו על ידי הסינט;
 5. עשרים ושישה חברים ייבחרו על-ידי החבר מבין חבריו, ובכללם חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הנגיד, סגן הנשיא למינהל וכספים, יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש הוועדה האקדמית של החבר; שנים-עשר חברים לפחות יהיו תושבי ישראל שאינם נציגי הסינט, ושנים-עשר לפחות יהיו תושבי חו"ל.

 

 1. ממלאי-מקום
 1. החבר יבחר מבין חבריו שנים-עשר ממלאי מקום, תושבי חו"ל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי חו"ל.
 2. החבר יבחר מבין חבריו ארבעה ממלאי מקום, תושבי ישראל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.
 3. הסינט יבחר ארבעה ממלאי מקום לנציגיו.
 4. ממלאי המקום יוזמנו לכל ישיבות הוועד הפועל ויהיו רשאים להשתתף בדיוניו; הוועד הפועל יקבע כללים בדבר זכותם של ממלאי המקום להצביע במקום החברים הנעדרים.

 

 1. מילוי מקום שנתפנה

נתפנה מקום של חבר הוועד הפועל בין שני מושבים של החבר, יתמלא המקום בדרך זו:

 1. מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ב) ימלא אחד מחברי הסינט.
 2. מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהינו תושב ישראל ימולא בידי הוועד הפועל מבין חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.
 3. מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהוא תושב חו"ל ימולא בידי הוועד הפועל מבין ממלאי המקום תושבי חו"ל.

 


 1. הזמנה לישיבות
 1. הוועד הפועל או יושב ראש הוועד הפועל רשאים להזמין לישיבות  הוועד הפועל גם מי שאינו נמנה עם חבריו.
   

         (ב)  יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית יוזמן להשתתף
                  בישיבות הוועד הפועל.

 

     מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיוני הוועד הפועל, אך לא תהא לו זכות הצבעה.  

 

 1. משך הכהונה
 1. חברי הוועד הפועל וממלאי המקום ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, וזכותם להיבחר שנית לתקופה רצופה נוספת אחת של שלוש שנים.
 2. חבר הוועד הפועל יוכל להיבחר בתום כהונתו לממלא מקום, וממלא מקום יוכל להיבחר לחבר בתום כהונתו, אולם לא יכהן אדם כחבר הוועד הפועל וממלא מקום תקופה כוללת של יותר משתים עשרה שנים רצופות. במנין שנים אלה לא יובאו בחשבון תקופות שרות של חבר הוועד הפועל בתפקידים הבאים:

          i.נשיא אגודת שוחרים ארצית

 1. יו"ר הוועד המנהל
 2. יו"ר ועדות כספים, מינויים וקמפיין.
 1. חברים מכוח תפקידם יכהנו בוועד הפועל כל עוד הם נושאי התפקיד.
  1. מניין חוקי

בכל ישיבה של הוועד הפועל יהוו רוב חברי הוועד הפועל מנין חוקי.

 

 1. חובת השתתפות בישיבות

חבר נבחר של הוועד הפועל שייעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל מלהיות חבר הוועד הפועל, אלא אם כן הודיע על היעדרו ליושב ראש של הוועד הפועל, והוועד הפועל החליט שהייתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.

 

 1. יושב ראש וסגנו
 1. חבר הנאמנים יכול להחליט, לפי הנסיבות, למנות את יושב ראש החבר ליושב ראש הוועד הפועל או שהוא יכול להחליט למנות יושב ראש לוועד הפועל שאינו יושב ראש החבר; בכל מקרה יבחר החבר סגן יושב ראש לוועד הפועל; אם היושב ראש הוא תושב חו"ל, ייבחר תושב ישראל לסגן יושב ראש הוועד הפועל.
 2. בהיעדרו של יושב ראש הוועד הפועל, ינהל סגן היושב ראש את ישיבת הוועד הפועל; בהיעדרם של היושב ראש וסגן היושב ראש, יבחר הוועד הפועל מבין נציגי הציבור חבר שישמש יושב ראש הישיבה הזאת.
 3. ליושב ראש בישיבה תהא זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר דעות החברים נחלקות שווה בשווה.

 

 1. ישיבות הוועד הפועל
 1. הוועד הפועל יתכנס מפעם לפעם, במועדים שיקבע יושב ראש הוועד הפועל, אך לא פחות משלוש פעמים בשנה; במקרה שיושב ראש הוועד הפועל אינו מסוגל למלא את תפקידו, יקבע סגן היושב ראש את מועדי הישיבות.
 2. הודעות על ישיבות הוועד הפועל יימסרו בעוד מועד מטעם היושב ראש, ואם היושב ראש אינו מסוגל למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, ימסור את ההודעה סגן היושב ראש; מלבד זאת, יכנס היושב ראש או סגן היושב ראש ישיבות שלא מן המנין, על-פי דרישה בכתב מטעם:
  1. הנשיא, או
  2. הרקטור, או
  3. שמונה חברים של הוועד הפועל.
 3. הודעה בעוד מועד תהיה הודעה שנמסרה לא פחות משבועיים לפני מועד הישיבה; יושב ראש חבר הנאמנים יכול לזמן לישיבה שלא מן המנין של הוועד הפועל בהודעה של לא פחות מ-48 שעות מראש לפני מועד הישיבה; לישיבות שלא מן המנין תימסר ההודעה בטלפון, בפקס, במברק או בטלקס ותאושר במכתב; מסירת ההודעה תיחשב לפי המועד המוקדם של משלוח ההודעה.
 4. סדר-היום של כל ישיבה יוכן מטעם היושב ראש ויופץ בין חברי הוועד הפועל במועד סביר לפני הישיבה.

 

 1. הפניה אל חבר הנאמנים

           אם היושב ראש סבור שענין פלוני המובא לפני הוועד הפועל מן הראוי שיובא לפני החבר, הוא רשאי להתלות כל החלטה שנתקבלה באותו ענין בוועד הפועל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שההחלטה תופעל באופן זמני עד שיחליט החבר בנדון, אך עליו להודיע על כך לוועד הפועל לפני התחלת הדיון.

 

 1. סמכות מיוחדת לעניינים דחופים

           הוועד הפועל רשאי, בין מושב למושב של החבר, להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל ענין שנראה ליושב ראש הוועד הפועל כענין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לשוב ולדון ולהכריע בענין הזה.

 

 1. סמכויות ותפקידים של  הוועד הפועל

                 ואלו הסמכויות והתפקידים של הוועד הפועל:

(א)לבחור את הנשיא על פי המלצת ועדת חיפוש לאחר אישורה על ידי הוועד המנהל;
 1. לאשרר הקמת פקולטות ובתי ספר, וסגירתם;
 2. לקבוע כללים להכנת תקציבים, דו"חות כספיים, מאזנים, אומדנים של הכנסה והוצאה, ראיית חשבון וביקורת של האוניברסיטה;
 3. לבחון ולאשרר, לשם הגשה לחבר ובלבד שיאושרו  קודם לכך על ידי הוועד המנהל, דו"חות כספיים ותקציבים מוצעים;
 4. למנות מדי שנה בשנה את רואי החשבון של האוניברסיטה ולקבוע כללים לעניין מינויים, הפסקת שירותם ומשך תקופת כהונתם ;
 5. לאשרר, אחרי אישור הוועד המנהל, משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה וכן החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר מחמש שנים;
 6. לאשר תקנות בעניין משמעת של הסגל האקדמי, על פי המלצת הסינט;
 7. למנות ועדות לכל מטרה הנראית בעיניו ולאצול לוועדה מסמכויותיו ומתפקידיו כפי שיקבע; ועדה כאמור אפשר שתורכב מקצתה מחברי הוועד הפועל ומקצתה מחברי הסגל האקדמי או המינהלי של האוניברסיטה או מעובדים מינהליים בלבד או מבני-אדם אחרים, הכל לפי קביעת הוועד הפועל.

 

הוועד הפועל רשאי לאצול מסמכויות אלה לוועד המנהל.

 

 1. מזכיר הוועד הפועל

ימונה מזכיר לוועד הפועל; אישור בחתימת ידו של המזכיר בדבר דיוני הוועד הפועל או החלטותיו, או דיוניה או החלטותיה של ועדה שמינה הוועד הפועל, ישמש ראיה מספקת לתוכן הדברים.

  

פרק ג': הוועד המנהל

 

 1. ההרכב ומשך הכהונה
 1. הוועד המנהל יורכב כדלקמן:
  1. יושב ראש חבר הנאמנים;
  2. הנשיא;
  3. הרקטור;
  4. תשעה נציגי ציבור תושבי ישראל  אשר חמישה מהם לפחות לא יכהנו  כחברי הוועד הפועל או כחברי חבר הנאמנים;
  5. שלושה חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה מבין נציגי הסינט בוועד הפועל אשר ייבחרו על ידי הוועד הפועל.

 

 1. חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א)(1), (2), (3) יכהנו מכוח תפקידם.

 

 1. המנהל הכללי  יוזמן להשתתף בישיבות  הוועד המנהל באופן קבוע.
   
 2.  חברי הוועד המנהל שייבחרו לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5) יכהנו תקופה של 3 שנים, וניתן לבחור אותם לשתי תקופות כהונה נוספות בלבד.

 

 1. את חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א) 4 תבחר ועדת איתור של 4 חברים  שתמונה על ידי הוועד המנהל, ואשר הרכבה יהיה כדלקמן:

 

א. שופט בדימוס שאינו חבר הוועד המנהל אשר יכהן כיו"ר הוועדה.

ב. שני חברים של הוועד המנהל.

ג. נציג ציבור שאינו חבר בוועד המנהל אשר יתמנה על ידי יו"ר הוועדה.

 

הוראות סעיפים 31(א)(4) ו-31(ה) לא יחולו על חברי הוועד המנהל שמכהנים בו בשנת הלימודים תשע"ט, ואשר נבחרו בהתאם לנוסח של הוראות אלה שהיה בתוקף בעת שנבחרו לתפקיד.

 

 1.  הוועד הפועל רשאי להפסיק את חברותו של חבר כאמור של הוועד המנהל, על-פי החלטה שבעדה הצביעו למעלה מ- 70% מחברי הוועד הפועל הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

 

(ז) יושב ראש הוועד המנהל

 1. יו"ר הוועד המנהל ייבחר ע"י הוועד הפועל מבין נציגי הציבור בוועד המנהל.

                    יו"ר הוועד המנהל לא יהיה "גורם פנים" או נציג "גורם חוץ" ובכלל זה לא יכהן

                    באותה עת כיו"ר הוועד הפועל או יו"ר חבר הנאמנים.

 

                   בסעיף זה:

"גורם פנים" – עובד מינהלי או אקדמי או סטודנט של האוניברסיטה.

               "גורם חוץ" – גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים לאוניברסיטה לרבות רשויות  
                מוניציפליות, רשתות חינוך, איגודים מקצועיים, תאגידים ציבוריים ופרטיים,
                התאגדויות פרופסונאליות, ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

 

 1. הוועד הפועל ימנה מבין נציגי הציבור בוועד המנהל, ממלא מקום ליו"ר.                                   

    (ח )     בישיבות הוועד המנהל יהא ליושב הראש קול נוסף ומכריע כאשר הקולות שקולים.

 

 1. סמכויות ותפקידים של הוועד המנהל

ואלה הסמכויות של הוועד המנהל:

 1. לפקח על ניהול ענייני האוניברסיטה ונכסיה;
 2. לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו;
 3. לדון בדו"חות הכספיים ובתקציב האוניברסיטה ולאשרם לצורך הגשתם לאישרור הוועד הפועל וחבר הנאמנים;
 4. לאשר שינויים בתקציב האוניברסיטה במהלך שנת התקציב ובלבד ששינויים אלו לא ייגרמו להרחבת המסגרת הכללית של התקציב;
 5. להחליט על  הקמת פקולטות ובתי ספר, שינויים בהם וסגירתם, לאחר קבלת המלצת הסינט, בכפוף לאשרור של הוועד הפועל;
 6. לקבוע  תכניות פיתוח של האוניברסיטה;
 7. לקבוע כללים למינוי נושאי משרה בכירים;
 8. לקבוע תנאי העסקה של עובדי האוניברסיטה;
 9. לקבוע את  מורשי חתימה של האוניברסיטה ואת הכללים להפעלת סמכותם;
 10. לאשר את המלצת ועדת החיפוש לנשיא;

     (יא) לאשר מכירה משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה                וכן  החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר
            מחמש שנים;

      (יב)  לוועד המנהל נתונות כל הסמכויות הניהוליות, למעט אקדמיות, אשר לא הוקנו                    במפורש לרשות אחרת באוניברסיטה על פי החוקה או התקנון.

 

33.עניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל

 1. ואלה העניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל:
  1. מכירה של נכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ לקריות האוניברסיטה, משכונם ושעבודם;
  2. השכרה או החכרה של מקרקעין לתקופה של יותר משלוש שנים;
  3. כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שתקופתו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל;
  4. קבלת קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהן גוררים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים;
  5. מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על-תנאי אחרת מטעם האוניברסיטה; ואולם הוועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או הלא-אקדמי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל.
 2. הוועד המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה מבין חבריו או מבין חברי הוועד הפועל.

 

34.סייג להחלטות הוועד המנהל

החליט הוועד המנהל החלטה שהיא בסמכות הוועד הפועל, יודיע על כך יו"ר הוועד המנהל בכתב לחברי הוועד הפועל, ואם אחד מחברי הוועד הפועל יבקש זאת, ישוב הוועד הפועל וידון בענין.

 

 

 

פרק ד': הסינט

 

35.הרכב הסינט

וזה הרכב הסינט:

 1. הנשיא;
 2. הרקטור;
 3. סגן  או סגני הרקטור;
 4. דיקנים של פקולטות ובתי ספר עצמאיים;
 5. דיקן הסטודנטים;
 6. ראש ביה"ס לתלמידים חו"ל;
 7.  שני יושבי ראש מליאות הרשות  לתלמידי מחקר;
 8.  יו"ר הרשות למחקר ולפיתוח;
 9. יו"ר הרשות לספריות;
 10. 25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות ומבתי הספר  העיוניים  אשר ייבחרו ע"י מועצת כל פקולטה/בית ספר, בהתאם למפורט להלן:
 1. כל פקולטה תהיה מיוצגת ע"י שני נציגים וכל בית ספר עצמאי יהיה מיוצג על ידי נציג אחד. הנציגים הנותרים, יוקצו בהתאם  למספרם היחסי של הפרופסורים מן המניין  בכל אחת מהפקולטות ובתי הספר העצמאיים, מתוך  כלל הפרופסורים מן המניין בפקולטות העיוניות.
 2.  היה ומספר הנציגים לאחר חלוקה כאמור לא יהיה מספר שלם, יעוגל המספר למספר הקרוב. חלק מספר של 0.5 ומעלה יעוגל כלפי מעלה ובלבד שאם סה"כ מספר הנציגים המתקבל, גבוה מ-25, יופחת נציג אחד של אותה פקולטה אשר חלק המספר שלה היה הנמוך ביותר מבין הפקולטות. במקרה ששתי פקולטות או יותר יקבלו אותו חלק של  מספר, נציג הפקולטה ייקבע על פי הגרלה בין אותן פקולטות.
 3. על אף האמור לעיל, פקולטה המיוצגת ע"י לא יותר מ-5 נציגים רשאית לבחור בין נציגיה בסינט פרופ' חבר אחד במקום פרופ' מן המניין ופקולטה המיוצגת ע"י יותר מ-5 נציגים, רשאית לבחור בשני פרופסורים חברים.
 4. מועצת פקולטה רשאית לשריין מקום לאדם הנושא תפקיד בפקולטה בין  נציגיה בסינט ובלבד שנושא התפקיד  הוא בעל מינוי של פרופ' חבר או פרופ' מן המנין . הוחלט כאמור , תהיה ההחלטה בתוקף עד לביטולה ע"י מועצת הפקולטה.

 

 1. 25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות הניסוייות  אשר ייבחרו על פי  השיטה המפורטת בסעיף 10 לעיל.
 2. 8 פרופסורים מן המניין, מחציתם מפקולטות ומבתי הספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות אשר ייבחרו ע"י אסיפה כללית של כל חברי הסגל האקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובלבד שלא ייבחרו יותר משני נציגים של פקולטה או בית ספר אחד; האסיפה תכונס אחת לשנה במועד ובדרך שייקבעו ע"י הועדה המתמדת. במסגרת אסיפה זו יימסרו דיווחים על ידי הנשיא והרקטור ויתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים בחיי האוניברסיטה. אסיפה כזו תכונס גם  על פי פניה בכתב של לפחות 100  חברי סגל הזכאים להשתתף בה.
 3. 10 פרופסורים חברים או מרצים בכירים, מחצית מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות, אשר ייבחרו כמפורט בסעיף 12 לעיל.
 4. 2 נציגים של חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה או מרצה בכיר ללא קביעות אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ואחד מהפקולטות  הניסוייות, אשר ייבחרו על ידי אסיפה של  חברי סגל בדרגה זו.
 5. נציג אחד של המורים במסלול המקביל אשר ייבחר על ידי אסיפה של חברי הסגל במסלול זה.
 6. שני נציגי סטודנטים לתואר בוגר או מוסמך; אחד מהפקולטות  ובתי ספר העיונים ואחד מהפקולטות  הניסוייות.
 7.  שני נציגי סטודנטים לתואר דוקטור; אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים, ואחד מהפקולטות הניסוייות.

   נציגי הסטודנטים ייבחרו עפ"י מנגנון שייקבע ע"י הוועדה המתמדת.

 1. תקופת כהונה
 1. חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 15-10  לסעיף 35, יכהן 3 שנים ואפשר שייבחר שוב ובלבד שלא יכהן יותר מ-3 תקופות כהונה רצופות.
 2. חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 16 ו-17 יכהן שנתיים .

 

 1. יושב ראש הסינט

(א) הרקטור יהיה יושב ראש הסינט, ובהיעדרו יישב ראש בישיבותיו סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגנים , סגן הרקטור שיקבע הרקטור.

      בהיעדרם של הרקטור וסגנו או סגניו - יבחר הסינט יושב ראש מבין חבריו.

(ב) ליושב ראש הישיבה תהיה זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר הדעות נחלקות שווה בשווה.

 

39. סמכויות ותפקידים של הסינט

לסינט נתונים סמכויות ותפקידים אלו, בלי לגרוע מסמכויותיו הכלליות לפי החוקה:

 1. לעשות כל פעולה, ובכלל זה קביעת תקנונים, לשם הבטחת הפיקוח על הפקולטות, בתי-הספר, המוסדות, השלוחות, המחלקות ויתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה , מועצותיהם או רשויותיהם, ולהבטחת עבודתם התקינה;
 2. להציע הצעות להקמתם או לסגירתם של פקולטות או בתי-ספר,לרבות הכרזה על יחידה כבית ספר עצמאי, לשם הגשתן באמצעות לוועד המנהל  ולוועד הפועל.
 3. לאשר, לאחר אישור הוועדה המתמדת, פתיחת תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים אקדמיים חדשים.
 4. להמליץ לפני הוועד הפועל ולפני חבר הנאמנים בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה;
 5. עבודות להעניק תוארי  דוקטור ודוקטור-לשם-כבוד;
 6. למנות, בשיתוף פעולה עם הוועד הפועל, בתי-דין אקדמיים למשמעת ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם ונוהל דיוניהם;
 7. לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה, או למועצות הפקולטות או לוועדות של המועצות האלה.

 

             חובת הודעה מראש

 

40. בענינים המפורטים בסעיף 39(1) ו-(2) לא ידון הסינט ולא יחליט אלא אם כן נמסרה קודם לכן לדיקן הפקולטה הודעה הנוגעת לדבר, כדי שיוכל להביא את העניין לדיון ולהחלטה במועצת הפקולטה, ובלבד שיתקיים הדיון וייחתם בתוך הזמן שקבע לכך הרקטור או הסינט.

 

41. החבר, הוועד הפועל או הוועד המנהל לא יקבלו החלטה הנוגעת לענין שהסינט אחראי לו לפי החוקה, אם לא נדון תחילה בסינט, וההחלטה או הדו"ח באותו ענין הובאו לפני הרשות האחרת; ענין מסויים שהנשיא, לאחר התייעצות ברקטור, אישר שהוא דחוף, מותר להחליט בו לפני שנדון בסינט, ובלבד שנדון בוועדה המתמדת של הסינט; החלטה כאמור תידון שנית ברשות שקיבלה אותה, אם הסינט לא סמך את ידיו עליה.

 

42. ועדה מתמדת של הסינט

 1. הוועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור   או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים  כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור.
 2. חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

 

43. סמכויות הוועדה המתמדת

 1. ואלה הסמכויות של הוועדה המתמדת:

(1) לדון בענינים העומדים על סדר היום של הסינט ולמסור עליהם דין וחשבון לסינט;

(2) להמליץ לסינט לקבוע הוראות בתקנונים אקדמיים למורים, לתלמידים ולהוראה.

(3)  להמליץ לסינט לאשר פתיחה של תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים   
       אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(4) לאשר שינויים בתוכניות לימודים ולאשר פתיחת תוכניות לימודים שאינן כרוכות בהענקת תארים אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(5)) לדון בהצעות להקים או לסגור יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות. וכן על הרחבתן או צמצומן, איחודן או פיצולן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ולהמליץ המלצות בעניין.

(6)  לדון בקביעת מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה ולהמליץ המלצות בעניין.

(7)  לדון בכל הבעיות הכלליות הנוגעות לתלמידים ולהמליץ המלצות בעניין.

(8)  לקבל מידע, לדון ולהמליץ להנהלת האוניברסיטה בנושאים הנוגעים לניהול השוטף של העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ולקביעת היעדים האקדמיים של האוניברסיטה והדרכים להשגתם.

(9) להחליט בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכללה או לפקולטות מסוימות; וזאת, אם אין העניין בסמכותה של מועצת הפקולטה ואינו טעון דיון והחלטה בסינט.

(10)  לאשר בקשות מיוחדות של חברי סגל בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים.

(11)  לאשר מנויים לתפקידים באוניברסיטה ולוועדות בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים, ולהמליץ בדבר מינויים כאמור לגופים אחרים באוניברסיטה המוסמכים לפי התקנונים לאשר את המינויים.

(12)  לדון, לפי יוזמת הנהלת האוניברסיטה, בנושאים אחרים הקשורים לאוניברסיטה, ולהמליץ בהם המלצות לגורמים המוסמכים.

 1. הוועדה המתמדת רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה או לוועדות-משנה שתמנה.

 

44.  הודעה לחברי הסינט

החליטה הוועדה המתמדת בענין שהוא בסמכות הסינט, תודיע על כך לסינט, ועל-פי בקשת אחד מחברי הסינט ישוב הסינט וידון בעניין.

 

45.  ועדות מינויים

מינויים והעלאות אקדמיים ייעשו בוועדות מינויים; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידן ייקבעו בידי הסינט והוועד הפועל, באישור חבר הנאמנים.

 

46.  סייג לכהונה בוועדות

נציגי הסינט שאינם נציגים מכוח תפקידם לא ישמשו בוועדה המתמדת של הסינט ובוועד המנהל של הוועד הפועל כאחת.

 

 

 

פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית

 

47. ההרכב

הוועדה למדיניות אקדמית תורכב כדלקמן:

 1. הנשיא;
 2. הרקטור  וסגנו או סגניו;
 3. חמישה חברים של הוועד המנהל שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, ובהם שניים לפחות מנציגי הסינט בוועד המנהל.
 4. חבר נוסף שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, מבין חברי הוועד המנהל או מבין חברי חבר הנאמנים;
 5. שבעה נציגי הסינט שתמנה הוועדה המתמדת על-פי המלצת הרקטור, ובהם לפחות ארבעה חברי הוועדה המתמדת שאינם דיקנים.

 

48.  סמכויות הוועדה

 1. לוועדה למדיניות אקדמית תהיינה הסמכויות האלה:

(1)  להתוות את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה והדרכים למימושה;

(2) להחליט על הקמתן או על סגירתן של יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות כגון הרשות למחקר ולפיתוח להוציא פקולטות ובתי-ספר, וכן על הרחבתן או צמצומן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ועל חלוקת שטחים ביניהן, והכל במסגרת התקציב המאושר;

(3)  לקבוע מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה;

(4)  לקבוע את העקרונות לחלוקת התקציב בין היחידות האקדמיות ובין היחידות האקדמיות-מינהליות;

(5)  להמליץ לפני הוועד המנהל בדבר מבנה התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח;

(6)  לקבוע עקרונות להענקת מלגות לתלמידים ובדבר שכר הלימוד;

(7) להתוות את המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה;

 1. לייעץ לנשיא בכל הנוגע לאיסוף כספים לפי המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה.
 1. בעניינים הנוגעים לפקולטות ולבתי ספר עצמאיים, לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3) לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שנמסרה הודעה לדיקן הפקולטה הנוגעת בדבר, כדי שיוכל להביא את הענין לדיון במועצת הפקולטה ובלבד שהדיון יסתיים בתוך פרק זמן שקבע הרקטור; בעניינים לפי הפסקאות האמורות שאינם נוגעים לפקולטה אחת בלבד לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שיידונו בוועדה המתמדת.
 2. סדר היום של ישיבות הוועדה למדיניות אקדמית יופץ בין החברים של הוועדה המתמדת ושל הוועד המנהל.

 

49.  יושבי-ראש הוועדה

יושב ראש הוועדה למדיניות אקדמית יהיה הנשיא או הרקטור לפי הענינים שעל סדר היום של הוועדה; בענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(5) עד (8) ישב ראש הנשיא, ובענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(1) עד (4) ישב ראש הרקטור; רקטור שהוא נשיא, ישב ראש בכל הישיבות.

 

50.  משך הכהונה

חברי הוועדה למדיניות אקדמית ימונו לתקופה של שנתיים, ואפשר שימונו מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות רצופות נוספות של שנתיים כל אחת; חבר הוועדה שמונה מכוח תפקידו יכהן כל זמן שהוא משמש בתפקידו.

 

51.  מנין חוקי

שני שלישים של חברי הוועדה למדיניות אקדמית יהיו מנין חוקי.

 

52.  סמכויות מיוחדות

הוועדה למדיניות אקדמית תוכל לקבל מידע מכל יחידות האוניברסיטה ולהסתייע בהן בדרך אחרת, וכן תוכל להקים ועדות-סקר, לקבל החלטות על יסוד המלצותיהן ולפקח על ביצוע ההחלטות.

 

53.  סופיות ההחלטות

 1. בכפוף להוראות תקנון זה ההחלטות של הוועדה למדיניות אקדמית אינן טעונות אישור של רשות אחרת מרשויות האוניברסיטה, אולם הן תובאנה לידיעת חברי הסינט, והסינט רשאי לבטל כל החלטה של הוועדה ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
 2. הפרוטוקולים של הוועדה למדיניות אקדמית יהיו פתוחים לעיונם של חברי הסינט; אם ייערך בסינט דיון על החלטות של הוועדה, יופצו מראש בין חברי הסינט הפרוטוקולים של דיוני הוועדה העוסקים בהחלטות הנדונות.
 3. החלטות של הוועדה למדיניות אקדמית תובאנה לידיעת חברי הוועד הפועל; הוועד הפועל יהיה רשאי, ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, להחזיר ענין לוועדה למדיניות אקדמית לשם דיון נוסף והחלטה סופית.

 

 

 

פרק ו': מועצות פקולטות

 

54.  ההרכב

 1. לכל פקולטה תהיה מועצה, וזה הרכבה:

(1)  הרקטור  וסגנו או סגניו, מכוח תפקידם;

(2)  הפרופסורים, הפרופסורים-חברים והמרצים הבכירים בפקולטה;

(3)  המרצים המכהנים כראשי חוגים;

(4)  פרופסורים-חברים ומרצים בכירים שהם מורים בשתי פקולטות לפחות, לפי קביעת הוועדה המתמדת של הסינט;

(5)  פרופסורים, פרופסורים-חברים ומרצים בכירים אחרים, לפי קביעת הסינט או הוועדה המתמדת;

(6) נציגי המרצים בפקולטה שייבחרו במספר ובדרך שיקבעו מפעם לפעם הסינט או הוועדה המתמדת;

(7) מרצים אחרים בפקולטה, כפי שתמנה מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת של הסינט, כדי להבטיח את ייצוגם של מקצועות שלולא כן לא יהיו מיוצגים במועצה או לא יוצגו במידה מספקת. 

 1. מנהל בית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי יהיה חבר מועצת הפקולטה שתקבע הוועדה המתמדת.

 

55. יושב-ראש מועצת הפקולטה

הדיקן יהיה יושב ראש מועצת הפקולטה, ובהיעדרו יישב בראש ישיבותיה קודמו בתפקיד .

 

56. סמכויות מועצת הפקולטה

 1. ואלה סמכויותיה של מועצת הפקולטה:

(1) לעודד את המחקר, לתאם אותו להסדיר את ההוראה במקצועות שהועדו לפקולטה;

(2) לקבוע את תכנית הלימודים ולפקח על הסילבוס להוראה ולבחינות במקצועות האמורים;

(3)  לפקח על מינויים של בוחנים פנימיים וחיצוניים במקצועות האלה;

(4) להסדיר את קבלת התלמידים במקצועות אלה, אלא שכל החלטה שיש בה משום סטיה מקווי הפעולה הקודמים של הפקולטה בקבלת תלמידים, טעונה אישור מראש של הוועדה למדיניות אקדמית;

(5)  לדון, להחליט ולהמליץ לפני הסינט בכל הענינים הנוגעים לפקולטה;

(6)  להעניק תוארי בוגר ומוסמך.

(ב) מועצת הפקולטה רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה מיוחדת, אם דרך כלל ואם לשם מטרה מסוימת.

 

57. מועצות משותפות

מקום שהחליט הוועד הפועל, על-פי המלצת הסינט, ששתי פקולטות או יותר ראוי שיפעלו יחדיו בענינים משותפים לכולן, יחוברו הפקולטות לצורך המטרה הזאת לקבוצת פקולטות בעלת מועצה משותפת, וחבריה יהיו כל חברי המועצות המרכיבות אותה או מקצתם, כפי שיחליט הוועד הפועל על-פי המלצת הסינט; בראש מועצה משותפת ישב הוותיק שבין הדיקנים.

 

58. מועצות של גופים בפקולטה אחת

הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של מועצות בתי-ספר ומכונים הנכללים בפקולטה אחת בלבד, ייקבעו בידי מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת, ושל מועצות בתי-ספר או מכונים הנכללים במסגרת של יותר מפקולטה אחת - ייקבעו בתקנות שיתקין הסינט.

 

 פרק ז': נושאי-משרות

 

59.  הנשיא

 1.  

(1)  הנשיא ינהל את ענייני האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו החבר בהתאם להוראות החוקה והתקנון הכללי.

(2)  הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר, בוועד הפועל ובוועד המנהל, אם אין בהחלטות האלה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת.

(3)  הנשיא חבר מתוקף תפקידו בסינט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.

 1. הנשיא ייבחר על-ידי החבר לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים, ובתום תקופה זו אפשר לשוב ולבחור בו; לא יכהן נשיא תקופה של יותר משתים עשרה שנים רצופות.
 2.  

 (1) לצורך בחירת הנשיא ימנה הוועד הפועל ועדת חיפוש מיוחדת שתורכב מתשעה חברים כדלקמן: ששה אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה אשר יומלצו על ידי הוועד המנהל וכן שלושה חברים שייבחרו על ידי הסינט;

(2) ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד הפועל על הארכת כהונתו של הנשיא המכהן או על מועמד אחר לכהונת הנשיא. המלצת ועדת החיפוש תובא לאישור הוועד המנהל. המועמד לתפקיד הנשיא יהיה בעל דרגה של פרופסור מן המניין או פרופסור חבר מאוניברסיטת מחקר, בעל ידע והבנה ברמה גבוהה בכל הנוגע לחיי האוניברסיטה ולייעודה של ההשכלה הגבוהה.   הוועד הפועל יאשר את המועמד ברוב של למעלה מ-70%  מבין חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

 (3) המועמד שיאשר הוועד הפועל ייבחר על-ידי החבר לנשיא ברוב קולות חברי החבר הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(4) לא אישר הוועד הפועל או הוועד המנהל את המועמד או לא בחר החבר במועמד שאישר הוועד הפועל, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר לפני הוועד הפועל.

 1. הנשיא יהיה תושב ואזרח ישראל מתחילת כהונתו.

 

60. הנגיד

 1. על-פי המלצת הנשיא ויושב ראש חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים למנות נגיד.
 2. את תקופת כהונתו של הנגיד יקבע החבר, אולם היא לא תימשך מעבר לתקופת כהונתו של הנשיא; הנגיד יכול לשוב ולהיבחר.
 3. תפקידיו של הנגיד יהיו התפקידים שיאצול לו הנשיא בעצה עמו.

 

       61. סגני-נשיא

 1. החבר רשאי, לאחר התייעצות בנשיא, למנות סגן-נשיא או סגני-נשיא; החבר רשאי להסמיך את הוועד הפועל לעשות זאת.
 2. את תקופת כהונתו של סגן-נשיא יקבע החבר, ובלבד שתסתיים לא יאוחר מתום תקופת כהונתו השוטפת של הנשיא; סגן-נשיא יכול לשוב ולהתמנות.
 3. לסגן-הנשיא יהיו הסמכויות שיאצול לו הנשיא; על כל אצילת סמכות כאמור תימסר הודעה לוועד המנהל.

 

 1. אצילת סמכות

הנשיא רשאי לאצול מסמכויותיו לכל רשות או נושא משרה באוניברסיטה.

 

 1. נשיא בפועל

בהיעדר הנשיא מן הארץ או אם נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, יכהן הרקטור כנשיא בפועל. משנסתיימה כהונת הנשיא, ישמש הרקטור נשיא בפועל, אלא אם כן החליט החבר למנות אדם אחר לנשיא בפועל; מיד עם תום כהונת הנשיא יינקטו הליכים לבחירת נשיא חדש.

 

 1. סגן-נשיא אקזקוטיבי

החבר רשאי למנות סגן-נשיא אקזקוטיבי או סגני-נשיא אקזקוטיביים שהוראות סעיף 61 לא יחולו עליהם; החבר יקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, אם דרך כלל ואם לצורך מינוי מסוים.

 

65 . הרקטור

 1. את הרקטור יבחרו חברי הסינט מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הרקטור תציע לסינט ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה; הסינט יבחר את הרקטור מבין המועמדים אשר תציע לו ועדת החיפוש, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. לא זכה אף מועמד אחד ברוב קולות, תציע ועדת החיפוש מועמד או מועמדים נוספים.
 2. ועדת חיפוש חדשה תוקם בכל מקרה של בחירת רקטור, כדלהלן:
  1. הוועדה תורכב מן הנשיא, שישמש יושב ראש הוועדה, ומששה חברים אשר יבחר הסינט מבין חבריו, מחציתם מן הפקולטות העיוניות ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות. לא יכהנו בוועדה הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור.
  2. כל חמישה חברי סינט רשאים להציע מועמד לשמש חבר בוועדת החיפוש;
  3.  החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.
  4. ועדת החיפוש תכהן עד בחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת רקטור;
  5. נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבחר הסינט חבר אחר במקומו.
 3. הרקטור יכהן בתפקידו ארבע שנים, ויוכל להיבחר שנית לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל; הסינט רשאי, על-פי הצעת הנשיא, להאריך את תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שנה. הוארכה תקופת כהונתו של הרקטור כאמור, יוכל הרקטור להיבחר לתקופה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משמונה שנים רצופות.
 4. הרקטור יקבע בהתייעצות עם הנשיא מי ימלא את מקומו בהיעדרו או בעת שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ממלא המקום של הרקטור יהיה אחד מנושאי המשרות האלה: הנשיא, סגן רקטור,  או מי שכיהן בעבר כרקטור, ובלבד שיהיה פרופסור מן-המנין; הרקטור יודיע על החלטתו לוועדה המתמדת; לא קבע הרקטור ממלא-מקום כאמור, ימלא את מקומו סגן הרקטור ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.  ממלא-מקום הרקטור לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים רצופים, בלא אישור הסינט.
 5. הסתיימה תקופת כהונתו של הרקטור וטרם נבחר רקטור חדש, ימשיך הרקטור היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יכהן כרקטור עד לבחירת רקטור חדש סגן הרקטור, ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.

 

66 .  סגנ/י רקטור

             הרקטור ימנה באישור הסינט סגן או שני סגני רקטור מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה. תקופת כהונתו לא תעלה על תקופת הכהונה של הרקטור שמינה אותו, והוא יפעל בכל העניינים האקדמיים שהרקטור יעביר לידיו.

 

67 .  הדיקנים

 1. לכל פקולטה ולכל בית ספר עצמאי יהיה דיקן שייבחר על-ידי מועצת הפקולטה, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הדיקן תציע לפני מועצת הפקולטה ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה;  המועמד או המועמדים שתציע וועדת חיפוש יהיו מבין הפרופסורים מן המניין, אולם במקרים מיוחדים תהא הוועדה רשאית להציע מועמדים מבין הפרופסורים חברים.
 2. ועדת חיפוש תוקם בכל מקרה של בחירת דיקן, כדלהלן:

1.  ועדת החיפוש תורכב מן הרקטור שישמש יושב ראש הוועדה  ומששה חברים שתבחר מועצת הפקולטה; לא יכהנו בוועדה הדיקן היוצא ומועמדים לתפקיד הדיקן.

2.  כל חמישה חברים במועצת הפקולטה רשאים להציע מועמד לחבר בוועדת החיפוש.

3.   החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

4.   ועדת החיפוש תכהן עד לבחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת דיקן.

5.  נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תבחר מועצת  הפקולטה חבר אחר במקומו.

 1. הדיקן יכהן בתפקידו ארבע  שנים אלא אם הודיע מראש על רצונו לכהן 3 שנים בלבד, ויוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל. מועצת הפקולטה רשאית על-פי הצעת הרקטור, להאריך את תקופת כהונתו של הדיקן לתקופה שלא תעלה על שנה; הוארכה תקופת כהונתו של הדיקן כאמור, יוכל הדיקן להיבחר לתקופה נוספת ובלבד שלא יכהן דיקן יותר משמונה שנים רצופות.
 2. הדיקן יקבע בהתייעצות עם הרקטור מי מן הפרופסורים או הפרופסורים-חברים במועצת הפקולטה ימלא את מקומו בהיעדרו או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו; הדיקן יודיע על החלטתו למועצת הפקולטה. לא קבע זאת הדיקן, ימנה הרקטור ממלא מקום; ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור הרקטור ומועצת הפקולטה.
 3. הסתיימה תקופת כהונתו של הדיקן וטרם נבחר דיקן חדש, ימשיך הדיקן היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יקבע הרקטור ממלא מקום דיקן. ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור מועצת הפקולטה.
 4. הדיקן אחראי לניהול הפקולטה; הוא מייצג את הפקולטה לפני הרקטור והרשויות האחרות של האוניברסיטה.
 5. הדיקן יישב בראש מועצת הפקולטה, והוא רשאי להשתתף בכל הוועדות שהקימו המועצה, המחלקות או יחידות אחרות של הפקולטה.
 6. הדיקן יביא לפני הוועדה המתמדת של הסינט את כל הצעותיה של מועצת הפקולטה הטעונות דיון והחלטה של הסינט או של הוועדה המתמדת.

 

68 .  סגן-דיקן

הפקולטה רשאית, בהמלצת הדיקן ובאישור הוועדה המתמדת של הסינט, למנות סגן-דיקן או סגני דיקן מבין הפרופסורים, הפרופסורים-החברים או המרצים הבכירים של הפקולטה; תקופת כהונתו של סגן-דיקן תהא כשל הדיקן, והוא יסייע לדיקן בכל העניינים האקדמיים שיועברו לידיו.

 

69 .  ראשי יחידות אקדמיות

 1. בבתי ספר, למעט בתי ספר עצמאיים,במכונים, בחוגים ובמחלקות (להלן: יחידות אקדמיות) ייקבע ראש היחידה האקדמית בדרך הזאת:

1.  ביחידה אקדמית שיש בה לפחות חמישה מורים במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה, ייבחר ראש היחידה מבין המורים ביחידה, מדרגת מרצה בכיר ומעלה. הבחירה טעונה אישור הדיקן; לא אישר הדיקן את הבחירה, ייבחר מועמד אחר; לא אישר הדיקן את הבחירה פעם נוספת, יוכל מועמד זה לשוב ולעמוד לבחירה, ואם יזכה ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה, תאושר בחירתו; בהצבעה ישתתפו כל המורים מדרגת חבר-הוראה בדרגת מרצה ומעלה.

2.  ביחידה אקדמית שיש בה פחות מחמישה מורים במסלול הרגיל ימנה הדיקן, לאחר התייעצות עם המורים ביחידה, את ראש היחידה.

3.  ביחידות אקדמיות גדולות רשאית הוועדה המתמדת להנהיג נוהל בחירה מקביל לזה של בחירת דיקנים. הצעות הוועדה המתמדת יובאו לאישור היחידה.

 (ב) הוועדה המתמדת רשאית להחליט, במקרים מיוחדים על-פי המלצת הרקטור, שראש יחידה אקדמית לא ייבחר ולא ימונה כאמור בסעיף קטן (א), אלא ימנה אותו הרקטור באישור הוועדה המתמדת; כל החלטה כזאת תקפה רק לתקופת כהונה אחת.

 (ג)

(1) ראש יחידה אקדמית יכהן בתפקידו שנתיים או שלוש שנים, לפי החלטת היחידה בעת הבחירה, ואפשר לבחור או למנות את ראש היחידה לתקופת כהונה נוספת אחת.

         (2)   ראש יחידה שהדיקן ממנה, הדיקן רשאי להאריך את תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, לאחר התייעצות עם מורי היחידה.

        (3)   ראש יחידה שבוחרים מורי היחידה - הדיקן רשאי להציע הארכת תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, ולשם הארכת כהונתו יידרש רוב רגיל.

 

 

70. בתי ספר עצמאיים

(א)  בראש בית-ספר עצמאי יעמוד דיקן.

 1. הוראות סעיפים 67, 68, ו-75 לתקנון הכללי יחולו על דיקן בית ספר עצמאי וסגן דיקן.
 2. סעיפים 54, 55, ו-56  לתקנון הכללי יחולו על מועצות של בתי ספר עצמאיים.

 

 1. משרות כבוד

החבר רשאי למנות גזבר-לשם-כבוד ונושאי משרות אחרים לשם כבוד לתקופה שעליה יחליט מפעם לפעם; נושא במשרה לשם כבוד לא יקבל שכר; החבר יחליט על פעולותיו וסמכויותיו של גזבר-לשם-כבוד ושל נושא משרה אחר לשם כבוד.

 

 1. מבקר האוניברסיטה

הוועד הפועל רשאי למנות לאוניברסיטה מבקר בלתי תלוי בתנאים ובסמכויות שיקבע הוועד הפועל בהוראות.

 

72א.   הארכת תקופות כהונה של נושאי משרה

      על אף האמור בפרק זה רשאי הגוף הבוחר להחליט שתקופת הכהונה של נושא
      משרה תסתיים ב- 30.9 שלאחר תום תקופת הכהונה הקבועה בפרק זה (להלן "תקופת הכהונה           הנוספת"), ובלבד שתקופת הכהונה הנוספת לא תארך יותר מששה חודשים.

 
הפסקת כהונה של נושאי תפקידים

 

 1. הנשיא

הוועד הפועל רשאי, על יסוד פנייה חתומה בידי שני שלישים  מחברי הוועד המנהל או בידי שני שלישים מחברי הסינט, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב  של למעלה מ- 70% מקולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה לסיים את כהונת הנשיא; ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שיקבע הוועד הפועל.

 

 1. הרקטור
 1. הנשיא או שליש מחברי הסינט, בפניה חתומה בידיהם, רשאים להציע לוועדת החיפוש שתחליט לסיים את כהונת הרקטור.
 2. ועדת החיפוש רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הרקטור, להחליט על סיום כהונת הרקטור, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת האוניברסיטה .
 3. החלטת הוועדה לסיים את כהונת הרקטור תהיה ברוב של חמישה מבין חבריה.
 4. החליטה הוועדה לסיים את כהונת הרקטור, תובא ההחלטה לאישור הסינט בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה, אלא אם כן רוב של שני שלישים מן המצביעים בסינט התנגד להמלצת הוועדה.
 5. משהופסקה כהונת הרקטור, ימלא את מקומו מי שתחליט הוועדה, עד שייבחר רקטור חדש.
 6. נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הרקטור, יינקטו מיד הליכים לבחירת רקטור חדש.

 

 1. דיקנים
 1. הרקטור או שליש מחברי מועצת הפקולטה, בפנייה בחתימת ידם, רשאים להציע סיום כהונת הדיקן.
 2. ההצעה לסיים את כהונת הדיקן תוגש לוועדה מיוחדת לעניין זה, שתורכב מחברי ועדת החיפוש לרקטור ומחברי ועדת החיפוש לדיקן בפקולטה; הנשיא יהיה יושב-ראש הוועדה.
 3. הוועדה רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הדיקן, להחליט על סיום כהונת הדיקן אם לדעתה הדבר דרוש לטובת הפקולטה או לטובת האוניברסיטה.
 4. החלטת הוועדה לסיים את כהונת הדיקן טעונה רוב של תשעה מחבריה.
 5. החליטה הוועדה לסיים את כהונת הדיקן, תובא ההחלטה לידיעת מועצת הפקולטה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.
 6. משהופסקה כהונת הדיקן, ימלא את מקומו מי  שתחליט הוועדה, עד שייבחר דיקן חדש.
 7. נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הדיקן, יינקטו מיד הליכים לבחירת דיקן חדש.

 

76.   ראש יחידה אקדמית

 1. הרקטור או מי שמינה את ראש היחידה האקדמית, לפי הענין, יחד עם הדיקן, רשאים ביזמתם או על-פי פניה של מורים ביחידה, להציע לוועדה המתמדת שתחליט לסיים את כהונתו של ראש היחידה.
 2. הוועדה המתמדת רשאית, על יסוד הצעה כאמור, לאחר ששמעה את ראש היחידה האקדמית, להחליט על סיום הכהונה של ראש היחידה, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת היחידה או לטובת האוניברסיטה.
 3. החלטת הוועדה המתמדת לסיים את הכהונה של ראש היחידה טעונה רוב של תשעה מחבריה.
 4. החליטה הוועדה המתמדת לסיים את כהונתו של ראש היחידה, תובא ההחלטה לידיעתם של מורי היחידה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.
 5. משהופסקה כהונתו של ראש היחידה, ימלא את מקומו אחד המורים ביחידה לפי החלטת הוועדה המתמדת, עד שייבחר ראש יחידה חדש.
 6. נתקבלה החלטה לסיים את כהונתו של ראש היחידה, יינקטו מיד הליכים לבחירה או למינוי, לפי העניין, של ראש יחידה חדש.

 

פרק ח': ציבור הבוגרים

 

 1. הבוגרים

(א) באוניברסיטה יתנהל רישום שמות חברי אגודת המסיימים ויתר בוגריה שביקשו להירשם.

(ב)   ציבור הבוגרים יתכנס פעם אחת בשנה לפחות או במועדים אחרים שיקבעו.

 1. הרקטור יהיה מכוח תפקידו יושב ראש ציבור הבוגרים, והוא רשאי לכנסו ככל שיראה לנחוץ, אלא אם כן יחליט ציבור הבוגרים על דרך אחרת; ציבור הבוגרים רשאי למנות, מפעם לפעם, נושאי משרה אחרים ולקבוע את תפקידיהם .

.

פרק ט': שונות

 

 1. המניין החוקי

בכפוף להוראות תקנון זה יהיה המנין החוקי בכל רשות מרשויות האוניברסיטה שליש מחבריה, ואולם חברים הנמצאים מחוץ לישראל או בחופשת שבתון לא יימנו.

 

חובת אמונים ומניעת ניגוד עניינים

 

79. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה ימלא תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנונה, ולא ימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות ויפעל לטובתה בתום לב.

 

בקרה אקדמית

 

80.  האוניברסיטה תפעיל, באחריות הרקטור, מערך בקרה והערכה לבדיקת   איכות  ההוראה והמחקר  של היחידות האקדמיות.

 

 

מתוך השאיפות הציוניות של העם היהודי הוקמה בשנת 1925 האוניברסיטה העברית בירושלים לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע (להלן: האוניברסיטה); בארץ-ישראל נוסדה איפוא אגודה לפי החוק העותומני, שמה "חברת האוניברסיטה העברית", ומטרתה - לקיים את האוניברסיטה , לקדמה ולגייס את תמיכת העם היהודי בהחזקתה ובפיתוחה; מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, האוניברסיטה היא מוסד מוכר, ומתוך כך הוכרה כתאגיד כשר לכל זכות והתחייבות, וכמוסד בן-חורין לנהל את ענייניו האקדמיים והמנהליים; על כן ראתה האוניברסיטה לקבוע חוקה שתתווה את הדרך לניהול ענייניה אלו ותיתן ביטוי לאחריות המשותפת של העם בישראל ושל יהודי התפוצות לאוניברסיטה ולשגשוגה.

וזו החוקה:

האוניברסיטה

 1. השם: האוניברסיטה העברית בירושלים.
 1. האוניברסיטה תהא פתוחה לפני כל אדם בלא הבדל גזע, מין, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר.

המטרות

 1. מטרות האוניברסיטה הן לעודד את מדעי היהדות, מדעי הרוח והאמנויות, מדעי הטבע וכל ענפי המדע האחרים, לפתחם ולעסוק במחקר ובהוראה שלהם ובכל מעשה שיש בו לקדם את המדעים האלה ולהפיצם.
 2. שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם במקצועות מיוחדים או בנסיבות מיוחדות מותר, על-פי תקנות שיותקנו לדבר, לסטות מן הכלל הזה.

 

הסמכויות

 1. ואלה סמכויותיה של האוניברסיטה :

(1)           לייסד פקולטות, בתי-ספר, מרכזים ומכונים;

(2)           ליישם תוצאות מחקר למטרות כלליות;

(3)           ליצור משרות אקדמיות, מינהליות ואחרות, לפי הדרוש, ולמנות את נושאיהן;

(4)           למנות בוחנים ולקיים בחינות, להעניק תארים, דיפלומות, תעודות ואישורי כשירות אקדמית אחרים למי שגמר את חוק לימודיו כפי שקבעה או אישרה, עמד בבחינותיה ומילא את כל יתר דרישותיה;

(5)           להעניק תארי כבוד או כיבודים אחרים למי שהחליטה להעניקם ובתנאים שתקבע;

(6)           להעניק תארים לחברי הסגל האקדמי שלה ולבני אדם אחרים שעסקו במחקר ובהוראה;

(7)           לספק הרצאות והוראה;

(8)           ליצור מלגות ופרסים ולהעניק אותם;

(9)           לבדוק בתי-ספר ומוסדות חינוך אחרים ולבקרם;

(10)       לשתף פעולה עם אוניברסיטות אחרות ועם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ולהתחבר עם כל מוסד כאמור או לצרפו אליה, או להכיר בו, כולו או מקצתו, או בחבריו או בתלמידיו - הכל לפי הכללים והתנאים שתקבע;

(11)       לקיים בית הוצאה לאור של האוניברסיטה לשם פרסום ספרים, חוברות וכתבי-עת העשויים לקדם את המדע;

(12)       לקבל תלמידים, לדרוש ולקבל דמי לימוד או אגרות אחרות כפי שתקבע, ולשנותם, אם מסיבות כלכליות ואם מסיבות אחרות;

(13)       להקים ולהחזיק או לתת רשיונות להקים ולהחזיק אולמות, מועדונים ומסעדות לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי והמינהלי;

(14)       לעודד פעולות ספורט, ולקיים סידורים שיש בהם כדי לקדם את בריאותם ושלומם של הסטודנטים ושל חברי הסגל האקדמי והמינהלי;

(15)       לפקח על המשמעת של תלמידיה ולנקוט אמצעים משמעתיים;

(16)       לבקש ולקבל מתנות, תרומות, דמי-חבר, דמי-חתימה, הענקות, נחלות, ירושות, קרנות-נאמנות, תמיכות ומענקים לסוגיהם, לנהלם ולהשתמש בהם, להוציאם מרשותה - הכל לקידום מטרות האוניברסיטה ;

(17)       לעשות כל פעולה שחברה רשומה בישראל מוסמכת לעשותה, ובלבד שיש לה זיקה למטרות האוניברסיטה או שהיא עשויה לקדם אותן.

 

נושאי משרות

 1. נושאי משרות האוניברסיטה הם: הנשיא, הרקטור ובעלי משרות אחרות, כפי שיקבע חבר הנאמנים מפעם לפעם; את דרך מינויים של נושאי-משרות אלו, סמכויותיהם, תפקידיהם ותנאי כהונתם יקבע חבר הנאמנים, ובמקרה של דחיפות - הוועד הפועל בכפוף לתקנון הכללי.
 2. הנשיא הוא ראש האוניברסיטה ונושא באחריות לפני חבר הנאמנים לניהול האוניברסיטה, לרמתה ולאיכותה, וכן למילוי התפקידים על-ידי כל רשות ונושאי משרה באוניברסיטה, במסגרת המבנה האקדמי והמנהלי של האוניברסיטה. הנשיא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ ובידיו כל הסמכויות הדרושות לניהול האוניברסיטה, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.
 3. הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות בעניינים אקדמיים; בתפקידו זה הוא אחראי לפני הסינט, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.

 

רשויות

 1. חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה; הוא המפקח על ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה על פי התקנון הכללי. חבר הנאמנים יאשר את קווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה; ידון בתקציב השנתי ויאשר אותו, והוא רשאי לדון במאזנים שנתיים, בדו"חות ובאומדנים כספיים שלה, לאשר אותם, וכן לעשות בדרך-כלל כל פעולה הנראית בעיניו דרושה לאוניברסיטה או מועילה לה, בכפוף להוראות חוקה זו ולתקנון הכללי.
 2. הוועד הפועל מורכב מנציגי הסינט ומנציגי ציבור; הוועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, בכפוף לסמכויותיו של חבר הנאמנים. הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הוועד הפועל, וכל דבר שראוי לקבעו ולהסדירו מראש, ייקבעו בתקנון הכללי.
 3. הרכב הועד המנהל ייקבע על-פי התקנון הכללי; לוועד המנהל יהיו הסמכויות והתפקידים שייקבעו בתקנון הכללי או שיאצול לו הוועד הפועל, אם דרך כלל ואם לעניין מסוים; בידיו יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הוועד הפועל בתקופה שבה אין הוא מתכנס, בכל עניין שיו"ר חבר הנאמנים או הנשיא אישר כעניין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הוועד הפועל לשוב ולדון בעניין.
 4. סינט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל, מפקח על קיום הרמה של ההוראה, החינוך, המחקר והבחינות ועל המשמעת האקדמית באוניברסיטה, מסדיר אותן ואחראי להן; זכותו לייעץ לחבר הנאמנים ולוועד הפועל ולהמליץ לפניהם בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט וכל הדברים האחרים הנוגעים לו ואשר ראוי לקבעם ולהסדירם, ייקבעו בתקנון הכללי.
 5. הרכב הוועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי; לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסויימת; בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל עניין שאישר הרקטור מראש כעניין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.
 6. הוועדה למדיניות אקדמית של האוניברסיטה תקבע את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה ואת הדרך לביצועה, בכפוף לסמכויותיהם של חבר הנאמנים, הוועד הפועל והסינט; התקנון הכללי יסדיר את ההרכב, הסמכויות והתפקידים של הוועדה למדיניות אקדמית.
 7. יוקמו פקולטות ובתי-ספר כפי שיקבע הוועד הפועל מפעם לפעם, על-פי המלצת הסינט; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של הפקולטות ושל מועצות הפקולטות ייקבעו בתקנון הכללי, והרכבם, סמכויותיהם ותפקידיהם של בתי-הספר ייקבעו בתקנות.
 8. ציבור הבוגרים יהא מורכב מנושאי משרות האוניברסיטה ומכל בוגרי האוניברסיטה הרשומים כבוגרים; הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של ציבור הבוגרים ייקבעו בתקנון הכללי.
 9. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של רשויות אחרות שיכריז עליהן חבר הנאמנים מפעם לפעם כרשויות האוניברסיטה, ייקבעו בתקנון הכללי.

 

תקנון כללי ותקנות

 1. התקנון הכללי יכיל הוראות בכל העניינים הטעונים קביעה בו על-פי חוקה זו, ובכל עניין שהחליט חבר הנאמנים לקובעו בתקנון הכללי; התקנון הכללי הוא המובא בתוספת לחוקה זו.
 2. הצעת תיקון בתקנון הכללי יכולה לבוא מאת חבר הנאמנים או מן הסינט או הוועד הפועל, והתיקון יקבל תוקף אם יאושר בכל אחד משלושת הגופים ברוב דעות של הנוכחים המשתתפים בהצבעה; ואולם תיקון שנתקבל בסינט ובוועד הפועל בתקופה שבין מושבי חבר הנאמנים, והנשיא והרקטור אישרו שהעניין דחוף, יהא לו תוקף עד למושב הבא של חבר הנאמנים; ואם נתקבל תיקון, כאמור, בסינט ונדחה בוועד הפועל או להיפך, חבר הנאמנים רשאי לקבל את התיקון הזה ברוב של שני-שלישים של החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
   
 3.  

(א)    בכפוף להוראות חוקה זו והתקנון הכללי ולתקנות שהותקנו על פיהם, רשויות האוניברסיטה רשאיות מפעם לפעם לקבוע ולתקן כללים בעניינים האלה:

(1)     סדרי הדיון שלהן;

(2)     דרכי השימוש בסמכויותיהן וביצוע תפקידיהן;

(3)     כל עניין אחר שנקבע כך לגביו בתקנון הכללי.

(ב)    הכללים לפי סעיף זה - למעט כללים שקבעו חבר הנאמנים או הוועד הפועל - טעונים אישור הוועד הפועל, ואולם הוועד הפועל רשאי, אם דרך כלל ואם לעניין כללים מסויימים, לפטור רשות מסוימת מהוראת סעיף קטן זה.

 1. כל תקנה - למעט הכלל לפי סעיף 20 - תפורסם על-ידי הדבקת העתק שלה בלוח המודעות של האוניברסיטה, ותחילת תוקפה במועד שנקבע בה, ואם לא נקבע בה מועד - ביום פרסומה כאמור.

 

שונות

 1. כל מסמך, בין שנעשה לפני תחילת חוקה זו ובין שנעשה לאחריה, המזכיר את האוניברסיטה בשם שאיננו "האוניברסיטה העברית בירושלים" אך יש בו כדי לזהות את האוניברסיטה, יראוהו כאילו האוניברסיטה מוזכרת בו כהלכה.
 2. מקום שרשות מרשויות האוניברסיטה מוסמכת על-פי חוקה זו או על-פי התקנון הכללי למנות ועדות, יורכבו ועדות אלו מחברי אותה רשות, או מהם ומבני אדם אחרים שתראה הרשות לצרפם לוועדות, והוא - כשאין בתקנון הכללי הוראה אחרת.
 3. נתפנה מקום בכל רשות או גוף אחר של האוניברסיטה (זולת מקומו של חבר מכוח תפקידו), הרשות או הגוף שמינו או בחרו או צירפו את החבר שמקומו נתפנה ימלאו את המקום הזה בהקדם האפשרי, וממלא המקום יהיה חבר הרשות או הגוף ביתרת התקופה שבה היה צריך לכהן החבר שנתפנה מקומו; הכל בכפוף להוראות התקנון הכללי.
 4. שום פעולה או החלטה של רשות או גוף של האוניברסיטה לא תיפסל בשל כך בלבד שנתפנה מקומו של אחד מחבריה, ובלבד שהמנין החוקי, שנקבע בתקנון הכללי לאותה רשות או לאותו גוף, נשמר על אף התפנות המקום כאמור.
 5. נכסי האוניברסיטה או הכנסותיה לא ישמשו כל מטרה זולת השגתן או קידומן של מטרות האוניברסיטה; במקרה שתפורק האוניברסיטה או שמטרותיה אינן ניתנות עוד להשגה או לקידום, לא יימסרו נכסי האוניברסיטה לנושאי משרותיה או לחבר ברשות מרשויותיה, אלא יועברו לגוף או למוסד שיקבע חבר הנאמנים ואשר מטרותיו דומות למטרות האוניברסיטה.
 6. פעולה שנעשתה לפני תחילתם של חוקה זו ושל התקנון הכללי, יראוה בת-תוקף אם נעשתה בהתאם לחוקה זו או לתקנון הכללי המצורף אליה, או אם נעשתה בהתאם לחוקה או התקנון הכללי שבאותה שעה היו בתוקף, הכל לפי העניין.
 7. חבר הנאמנים, הסינט או הוועד הפועל רשאים להציע תיקון לחוקה זו; לקבלת תיקון כאמור דרוש רוב של שני-שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בסינט ובוועד הפועל ונוסף על כך רוב פשוט של החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה בחבר הנאמנים.
 8. תחילתה של חוקה זו ביום פרסומה ברשומות, וכל חוקה קודמת של האוניברסיטה העברית בירושלים - בטלה.

 

התוספת

התקנון הכללי

פרק א': חבר הנאמנים

1.       בחבר הנאמנים (להלן: החבר) יהיו חברים שנתמנו (להלן: נאמנים) וחברים מכוח תפקידם כמפורט להלן.

2.    מספר הנאמנים

מספר הנאמנים ייקבע מפעם לפעם בידי החבר ולא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם.

3.    דרכי המינוי

(א)     מינוי נאמנים, בין נוספים ובין נאמני-משנה, יהיה בדרך של צירוף נאמנים על-ידי החבר לפי שיקול דעתו החופשי, ובכפוף לכך בהתאם לעקרונות אלה:

(1)     אגודות שוחרי האוניברסיטה התומכות בה תמיכה של ממש, ייוצגו במידה סבירה;

(2)     ציבור הסטודנטים ייוצג על-ידי היושב ראש וסגן היושב-ראש של הגוף הסטודנטי המוכר על-ידי הוועד הפועל כמייצג את ציבור הסטודנטים

(3)     ייצוג במידה סבירה יינתן למלומדים ולמדענים בעלי שם, ובכללם פרופסורים בדימוס של האוניברסיטה.

(4)     ייצוג במידה סבירה יינתן לנציגים של אגודות שאינן אגודות שוחרים, אשר נותנות תמיכה מהותית לאוניברסיטה בעבודתה, וכן ליחידים בעלי שם.

(ב)     מחצית מכלל הנאמנים יהיו תושבי ישראל ומחציתם - תושבי חו"ל;

הוראה זו לא תחול על –

(1)           נאמנים מכוח תפקידם;

(2)           נאמנים שמספרם לא יותר מעשרים, מבין הנאמנים שימונו על-פי סעיף קטן (א)(3);

(3)           נאמנים שמספרם לא יותר מעשרה, מבין אלה שימונו על-פי סעיף קטן (א)(4).

 

4.    סייג לקבלת גמול

לא יקבל נאמן, למעט נאמן המכהן בחבר מכוח תפקידו ולמעט נאמן שהוא גימלאי האוניברסיטה, כל גמול מן האוניברסיטה; לצורך הוראה זו, החזר הוצאות שהוצאו בפועל בקשר לחברות בחבר לא ייחשב גמול.

5.    חברים מכוח תפקידם

חברי החבר מכוח תפקידם יהיו היושב-ראש ויושבי-ראש לשם כבוד של החבר, הנשיא, הנגיד, סגני-הנשיא, הרקטור, סגן הרקטור או סגני הרקטור, שאר החברים האקדמיים של הוועד הפועל ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאים ; דיקני הפקולטות ובתי ספר העצמאיים אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל.

6.    תקופת כהונתם של נאמנים

(א)    תקופת כהונתו של נאמן היא שלוש שנים.

(ב)     נאמן שאינו משתתף בשני מושבים רגילים של החבר יחדל מלהיות נאמן, אם לא החליט החבר שהיתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.

(ג)      נאמן הפורש מכהונתו יכהן כנאמן במושב פרישתו, ויכול שיתמנה שנית. תקופת כהונתו החדשה תיחשב מיום מינויו האחרון.

(ד)     נתפנה מקום של נאמן, רשאי חבר הנאמנים למנות אחר תחתיו במושב שבו נתפנה המקום.

7.    הגבלת גיל לנאמנים ולנאמני-משנה

כל אדם שאינו נאמן או נאמן-משנה בזמן שנתקבל תיקון זה בידי חבר הנאמנים באפריל 1981, לא יוכל להיבחר או להיבחר שנית לנאמן או לנאמן-משנה לאחר שימלאו לו 75 שנים.

8.מינוי נאמני-משנה

בשעה שהחבר ממנה נאמן או נאמנים על-פי הצעת אגודת שוחרים או ציבור הבוגרים, או בכל זמן לאחר המינוי, הוא רשאי למנות, על-פי ההצעה האמורה, גם נאמן-משנה או נאמני-משנה, ובלבד שמספר נאמני-המשנה המתמנים על-פי הצעת אגודת השוחרים בישראל לא יעלה על מחצית הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה, ומספר נאמני-המשנה שנתמנו על-פי הצעת אגודת שוחרים בחוץ-לארץ יהיה שווה למספר הנאמנים שנתמנו על-פי אותה הצעה.

9.    תקופת כהונתם של נאמני-המשנה

נאמני-משנה יכהנו שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם; הם יקבלו את כל הדו"חות וההזמנות של האוניברסיטה הנשלחים לנאמנים; הם זכאים להשתתף בכל ישיבה של החבר שתתכנס לאחר המושב שבו נתמנו, ובהיעדר נאמן או קבוצת נאמנים שאת מקומם הם ממלאים, יהיו זכאים גם להצביע.

10.מילוי המקומות שנתפנו על-ידי הוועד הפועל

נתפנה מקומו של נאמן או של נאמן-משנה בין שני מושבים רגילים של החבר, רשאי הוועד הפועל למנות במקומו אדם מתוך נאמני-המשנה שמינה החבר או מתוך בני אדם אחרים הפעילים בענייני האוניברסיטה ואשר הציעה אותם אגודת שוחרים חודש ימים לפני מושב החבר; מי שנתמנה כאמור, יפרוש מכהונתו במועד שבו היה אמור לפרוש הנאמן שבמקומו נתמנה.

11.   נאמן-לשם-כבוד

החבר רשאי למנות לנאמנים-לשם-כבוד, לכל ימי חייהם, אישים שהרימו מהונם או מאונם תרומה לאוניברסיטה או שנתנו שירות מיוחד לאוניברסיטה או למדע או לחינוך או לעם היהודי או למדינת ישראל; נאמנים-לשם-כבוד יוזמנו לישיבות החבר, אך לא תהא להם זכות הצבעה.

12.מושבי החבר

(א)     המושב הרגיל של החבר יתכנס אחת לשנה; מושב שלא מן המנין יכונס כל אימת שיראה היושב ראש, בהסכמת רוב סגניו, לנחוץ לכנסו, או על-פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים והנאמנים מכוח תפקידם.

(ב)     כל מושב רגיל וכל מושב שלא מן המניין יקוים במועד שיקבע היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא; מקומו של מושב רגיל או שלא מן המניין יהיה בירושלים; אך אם יש קשיים בדבר, רשאי היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא, לקבוע מקום אחר כראות עיניו.

13.היושב ראש וסגניו

(א)     החבר יבחר מתוך חבריו יושב ראש לתקופה של שלוש שנים, ולו זכות להיבחר מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות נוספות רצופות, שלוש שנים כל אחת.

(ב)      כמו-כן יבחר החבר מתוך חבריו סגן יושב ראש או סגני יושב ראש, שמספרם לא יותר משישה, לתקופה של שלוש שנים או לתקופה פחותה מכך עם זכות להיבחר שנית, לא ליותר משתי תקופות כהונה נוספות ורצופות של שלוש שנים או פחות כל אחת.

(ג)       היושב ראש, ובהיעדרו - אחד מסגניו, יישב בראש ישיבות החבר בתקופת כהונתו, ובהצבעה שבה קולות החברים שקולים יהא לו קול נוסף ומכריע.

(ד)      החבר רשאי מפעם לפעם למנות יושב-ראש-כבוד או כמה יושבי-ראש-כבוד לתקופת כהונה, כפי שתיקבע בידי החבר.

14.מנין חוקי

בכל ישיבה של החבר ייחשב רבע החברים למנין חוקי, ובלבד שלפחות עשרה מן החברים הנוכחים יהיו נאמנים או נאמני-משנה מישראל ועשרה יהיו נאמנים או נאמני-משנה מחו"ל.

15.מוזמנים לישיבה

היושב ראש רשאי להזמין לישיבות החבר את מי שהציעו לכך הנשיא או הרקטור, וכן אישים בעלי מעמד אקדמי או ציבורי, ככל שיראה לנכון; מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיונים אך לא תהא לו זכות הצבעה.

16.      ועדות החבר

(א)     החבר רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית לו; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן ייקבעו בתקנונים שיאשרו הוועד הפועל וחבר הנאמנים.

(ב)     לכל ועדה של החבר יהיו יושב ראש וסגן יושב ראש.

(ג)       את היושב ראש, סגן היושב ראש וחברי הוועדות יבחר חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים עם זכות לשוב ולהיבחר.

17.         סמכויות ותפקידים של חבר הנאמנים

ואלה הסמכויות של החבר:

(א)    בחירת יו"ר החבר;

(ב)    אשרור בחירת הנשיא;

(ג)      אשרור דו"חות כספיים ותקציבים;

(ד)    מינוי נאמנים וממלאי תפקידים בחבר;

(ה)    אישור תיקונים בחוקה ובתקנון הכללי של האוניברסיטה;

(ו)      דיון בקווי היסוד לפעולה של האוניברסיטה;

(ז)     קבלת דיווחים על ענייניה הכספיים והאחרים של האוניברסיטה;

(ח)    מינוי נאמנים על קרנות של האוניברסיטה

 

פרק ב': הועד הפועל

18.      ההרכב

בוועד הפועל יהיו ארבעים חברים, וזה הרכבו:

(א)    יושב-ראש החבר;

(ב)    הרקטור;

(ג)      סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגני רקטור יקבע הרקטור מי מסגניו יכהן כחבר; 

(ד)    אחד-עשר פרופסורים מן המניין שייבחרו על ידי הסינט;

(ה)    עשרים ושישה חברים ייבחרו על-ידי החבר מבין חבריו, ובכללם חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הנגיד, סגן הנשיא למינהל וכספים, יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש הוועדה האקדמית של החבר; שנים-עשר חברים לפחות יהיו תושבי ישראל שאינם נציגי הסינט, ושנים-עשר לפחות יהיו תושבי חו"ל.

19.      ממלאי-מקום

(א)    החבר יבחר מבין חבריו שנים-עשר ממלאי מקום, תושבי חו"ל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי חו"ל.

(ב)     החבר יבחר מבין חבריו ארבעה ממלאי מקום, תושבי ישראל, לחברי הוועד הפועל שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.

(ג)      הסינט יבחר ארבעה ממלאי מקום לנציגיו.

(ד)     ממלאי המקום יוזמנו לכל ישיבות הוועד הפועל ויהיו רשאים להשתתף בדיוניו; הוועד הפועל יקבע כללים בדבר זכותם של ממלאי המקום להצביע במקום החברים הנעדרים.

20.         מילוי מקום שנתפנה

נתפנה מקום של חבר הוועד הפועל בין שני מושבים של החבר, יתמלא המקום בדרך זו:

(א)    מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ב) ימלא אחד מחברי הסינט.

(ב)    מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהינו תושב ישראל ימולא בידי הוועד הפועל מבין חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ואינם נציגי הסינט.

(ג)      מקומו של חבר שמונה לפי סעיף 18(ג) שהוא תושב חו"ל ימולא בידי הוועד הפועל מבין ממלאי המקום תושבי חו"ל.

21.         הזמנה לישיבות

(א)     הוועד הפועל או יושב ראש הוועד הפועל רשאים להזמין לישיבות  הוועד הפועל גם מי שאינו נמנה עם חבריו.

         (ב)  יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית יוזמן להשתתף
                  בישיבות הוועד הפועל.

     מי שהוזמן כאמור רשאי להשתתף בדיוני הוועד הפועל, אך לא תהא לו זכות הצבעה.  

22.      משך הכהונה

(א)      חברי הוועד הפועל וממלאי המקום ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, וזכותם להיבחר שנית לתקופה רצופה נוספת אחת של שלוש שנים.

(ב)       חבר הוועד הפועל יוכל להיבחר בתום כהונתו לממלא מקום, וממלא מקום יוכל להיבחר לחבר בתום כהונתו, אולם לא יכהן אדם כחבר הוועד הפועל וממלא מקום תקופה כוללת של יותר משתים עשרה שנים רצופות. במנין שנים אלה לא יובאו בחשבון תקופות שרות של חבר הוועד הפועל בתפקידים הבאים:

          i.נשיא אגודת שוחרים ארצית

ii.                  יו"ר הוועד המנהל

iii.                יו"ר ועדות כספים, מינויים וקמפיין.

(ג)    חברים מכוח תפקידם יכהנו בוועד הפועל כל עוד הם נושאי התפקיד.
 

23.      מניין חוקי

בכל ישיבה של הוועד הפועל יהוו רוב חברי הוועד הפועל מנין חוקי.

24.      חובת השתתפות בישיבות

חבר נבחר של הוועד הפועל שייעדר משלוש ישיבות רצופות יחדל מלהיות חבר הוועד הפועל, אלא אם כן הודיע על היעדרו ליושב ראש של הוועד הפועל, והוועד הפועל החליט שהייתה לו סיבה מספקת להיעדרותו.

25.      יושב ראש וסגנו

(א)    חבר הנאמנים יכול להחליט, לפי הנסיבות, למנות את יושב ראש החבר ליושב ראש הוועד הפועל או שהוא יכול להחליט למנות יושב ראש לוועד הפועל שאינו יושב ראש החבר; בכל מקרה יבחר החבר סגן יושב ראש לוועד הפועל; אם היושב ראש הוא תושב חו"ל, ייבחר תושב ישראל לסגן יושב ראש הוועד הפועל.

(ב)     בהיעדרו של יושב ראש הוועד הפועל, ינהל סגן היושב ראש את ישיבת הוועד הפועל; בהיעדרם של היושב ראש וסגן היושב ראש, יבחר הוועד הפועל מבין נציגי הציבור חבר שישמש יושב ראש הישיבה הזאת.

(ג)      ליושב ראש בישיבה תהא זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר דעות החברים נחלקות שווה בשווה.

26.      ישיבות הוועד הפועל

(א)     הוועד הפועל יתכנס מפעם לפעם, במועדים שיקבע יושב ראש הוועד הפועל, אך לא פחות משלוש פעמים בשנה; במקרה שיושב ראש הוועד הפועל אינו מסוגל למלא את תפקידו, יקבע סגן היושב ראש את מועדי הישיבות.

(ב)     הודעות על ישיבות הוועד הפועל יימסרו בעוד מועד מטעם היושב ראש, ואם היושב ראש אינו מסוגל למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, ימסור את ההודעה סגן היושב ראש; מלבד זאת, יכנס היושב ראש או סגן היושב ראש ישיבות שלא מן המנין, על-פי דרישה בכתב מטעם:

(1)           הנשיא, או

(2)           הרקטור, או

(3)           שמונה חברים של הוועד הפועל.

(ג)       הודעה בעוד מועד תהיה הודעה שנמסרה לא פחות משבועיים לפני מועד הישיבה; יושב ראש חבר הנאמנים יכול לזמן לישיבה שלא מן המנין של הוועד הפועל בהודעה של לא פחות מ-48 שעות מראש לפני מועד הישיבה; לישיבות שלא מן המנין תימסר ההודעה בטלפון, בפקס, במברק או בטלקס ותאושר במכתב; מסירת ההודעה תיחשב לפי המועד המוקדם של משלוח ההודעה.

(ד)     סדר-היום של כל ישיבה יוכן מטעם היושב ראש ויופץ בין חברי הוועד הפועל במועד סביר לפני הישיבה.

27.      הפניה אל חבר הנאמנים

           אם היושב ראש סבור שענין פלוני המובא לפני הוועד הפועל מן הראוי שיובא לפני החבר, הוא רשאי להתלות כל החלטה שנתקבלה באותו ענין בוועד הפועל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שההחלטה תופעל באופן זמני עד שיחליט החבר בנדון, אך עליו להודיע על כך לוועד הפועל לפני התחלת הדיון.

28.      סמכות מיוחדת לעניינים דחופים

           הוועד הפועל רשאי, בין מושב למושב של החבר, להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל ענין שנראה ליושב ראש הוועד הפועל כענין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לשוב ולדון ולהכריע בענין הזה.

29.      סמכויות ותפקידים של  הוועד הפועל

                 ואלו הסמכויות והתפקידים של הוועד הפועל:

(א)    לבחור את הנשיא על פי המלצת ועדת חיפוש לאחר אישורה על ידי הוועד המנהל;

(ב)    לאשרר הקמת פקולטות ובתי ספר, וסגירתם;

(ג)      לקבוע כללים להכנת תקציבים, דו"חות כספיים, מאזנים, אומדנים של הכנסה והוצאה, ראיית חשבון וביקורת של האוניברסיטה;

(ד)    לבחון ולאשרר, לשם הגשה לחבר ובלבד שיאושרו  קודם לכך על ידי הוועד המנהל, דו"חות כספיים ותקציבים מוצעים;

(ה)    למנות מדי שנה בשנה את רואי החשבון של האוניברסיטה ולקבוע כללים לעניין מינויים, הפסקת שירותם ומשך תקופת כהונתם ;

(ו)      לאשרר, אחרי אישור הוועד המנהל, משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה וכן החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר מחמש שנים;

(ז)     לאשר תקנות בעניין משמעת של הסגל האקדמי, על פי המלצת הסינט;

(ח)    למנות ועדות לכל מטרה הנראית בעיניו ולאצול לוועדה מסמכויותיו ומתפקידיו כפי שיקבע; ועדה כאמור אפשר שתורכב מקצתה מחברי הוועד הפועל ומקצתה מחברי הסגל האקדמי או המינהלי של האוניברסיטה או מעובדים מינהליים בלבד או מבני-אדם אחרים, הכל לפי קביעת הוועד הפועל.

הוועד הפועל רשאי לאצול מסמכויות אלה לוועד המנהל.

30.      מזכיר הוועד הפועל

ימונה מזכיר לוועד הפועל; אישור בחתימת ידו של המזכיר בדבר דיוני הוועד הפועל או החלטותיו, או דיוניה או החלטותיה של ועדה שמינה הוועד הפועל, ישמש ראיה מספקת לתוכן הדברים.

 

פרק ג': הוועד המנהל

31.   ההרכב ומשך הכהונה

(א)    הוועד המנהל יורכב כדלקמן:

(1)     יושב ראש חבר הנאמנים;

(2)     הנשיא;

(3)     הרקטור;

(4)     תשעה נציגי ציבור תושבי ישראל שהם מחברי החבר, כאשר לפחות שלושה מהם חברי הוועד הפועל;

(5)     שלושה חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה מבין נציגי הסינט בוועד הפועל.

(ב)     חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א)(1), (2), (3) יכהנו מכוח תפקידם. סגן נשיא למינהל ולכספים יוזמן להשתתף בישיבות  הוועד המנהל באופן קבוע.
 

(ג)       (1)את חברי הוועד המנהל לפי סעיף קטן (א)(4) ו-(5) יבחר הוועד הפועל לתקופה של שלוש שנים, וזכותם לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות;

 (2) הוועד הפועל רשאי להפסיק את חברותו של חבר כאמור של הוועד המנהל, על-פי החלטה שבעדה הצביעו למעלה מ- 70% מחברי הוועד הפועל הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(ד) יושב ראש הוועד המנהל

(1)     יו"ר הוועד המנהל יבחר ע"י הוועד הפועל מבין נציגי הציבור בוועד המנהל  לרבות

יו"ר חבר   הנאמנים אם הוא תושב ישראל.

(2) הוועד הפועל ימנה מבין נציגי הציבור בוועד המנהל, ממלא מקום ליו"ר.                                   

(ה)     ליושב ראש בישיבות הוועד המנהל יהא קול נוסף ומכריע כאשר הקולות שקולים.

 

32.   סמכויות ותפקידים של הוועד המנהל

ואלה הסמכויות של הוועד המנהל:

(א)    לפקח על ניהול ענייני האוניברסיטה ונכסיה;

(ב)    לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו;

(ג)      לדון בדו"חות הכספיים ובתקציב האוניברסיטה ולאשרם לצורך הגשתם לאישרור הוועד הפועל וחבר הנאמנים;

(ד)    לאשר שינויים בתקציב האוניברסיטה במהלך שנת התקציב ובלבד ששינויים אלו לא ייגרמו להרחבת המסגרת הכללית של התקציב;

(ה)    להחליט על  הקמת פקולטות ובתי ספר, שינויים בהם וסגירתם, לאחר קבלת המלצת הסינט, בכפוף לאשרור של הוועד הפועל;

(ו)      לקבוע  תכניות פיתוח של האוניברסיטה;

(ז)     לקבוע כללים למינוי נושאי משרה בכירים;

(ח)    לקבוע תנאי העסקה של עובדי האוניברסיטה;

(ט)    לקבוע את  מורשי חתימה של האוניברסיטה ואת הכללים להפעלת סמכותם;

(י)      לאשר את המלצת ועדת החיפוש לנשיא;

     (יא) לאשר מכירה משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה                וכן  החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר
            מחמש שנים;

      (יב)  לוועד המנהל נתונות כל הסמכויות הניהוליות, למעט אקדמיות, אשר לא הוקנו                    במפורש לרשות אחרת באוניברסיטה על פי החוקה או התקנון.

33.      עניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל

(א)   ואלה העניינים הטעונים אישור מראש של הוועד המנהל:

(1)     מכירה של נכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ לקריות האוניברסיטה, משכונם ושעבודם;

(2)     השכרה או החכרה של מקרקעין לתקופה של יותר משלוש שנים;

(3)     כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שתקופתו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל;

(4)     קבלת קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהן גוררים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים;

(5)     מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על-תנאי אחרת מטעם האוניברסיטה; ואולם הוועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או הלא-אקדמי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל.

(ב)    הוועד המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה מבין חבריו או מבין חברי הוועד הפועל.

34.      סייג להחלטות הוועד המנהל

החליט הוועד המנהל החלטה שהיא בסמכות הוועד הפועל, יודיע על כך יו"ר הוועד המנהל בכתב לחברי הוועד הפועל, ואם אחד מחברי הוועד הפועל יבקש זאת, ישוב הוועד הפועל וידון בענין.

פרק ד': הסינט

35.   הרכב הסינט

וזה הרכב הסינט:

(1)           הנשיא;

(2)           הרקטור;

(3)           סגן  או סגני הרקטור;

(4)           דיקנים של פקולטות ובתי ספר עצמאיים;

(5)           דיקן הסטודנטים;

(6)           ראש ביה"ס לתלמידים חו"ל;

(7)            שני יושבי ראש מליאות הרשות  לתלמידי מחקר;

(8)            יו"ר הרשות למחקר ולפיתוח;

(9)           יו"ר הרשות לספריות;

(10)       25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות ומבתי הספר  העיוניים  אשר ייבחרו ע"י מועצת כל פקולטה/בית ספר, בהתאם למפורט להלן:

(א)    כל פקולטה תהיה מיוצגת ע"י שני נציגים וכל בית ספר עצמאי יהיה מיוצג על ידי נציג אחד. הנציגים הנותרים, יוקצו בהתאם  למספרם היחסי של הפרופסורים מן המניין  בכל אחת מהפקולטות ובתי הספר העצמאיים, מתוך  כלל הפרופסורים מן המניין בפקולטות העיוניות.

(ב)     היה ומספר הנציגים לאחר חלוקה כאמור לא יהיה מספר שלם, יעוגל המספר למספר הקרוב. חלק מספר של 0.5 ומעלה יעוגל כלפי מעלה ובלבד שאם סה"כ מספר הנציגים המתקבל, גבוה מ-25, יופחת נציג אחד של אותה פקולטה אשר חלק המספר שלה היה הנמוך ביותר מבין הפקולטות. במקרה ששתי פקולטות או יותר יקבלו אותו חלק של  מספר, נציג הפקולטה ייקבע על פי הגרלה בין אותן פקולטות.

(ג)      על אף האמור לעיל, פקולטה המיוצגת ע"י לא יותר מ-5 נציגים רשאית לבחור בין נציגיה בסינט פרופ' חבר אחד במקום פרופ' מן המניין ופקולטה המיוצגת ע"י יותר מ-5 נציגים, רשאית לבחור בשני פרופסורים חברים.

(ד)    מועצת פקולטה רשאית לשריין מקום לאדם הנושא תפקיד בפקולטה בין  נציגיה בסינט ובלבד שנושא התפקיד  הוא בעל מינוי של פרופ' חבר או פרופ' מן המנין . הוחלט כאמור , תהיה ההחלטה בתוקף עד לביטולה ע"י מועצת הפקולטה.

 

(11)       25 פרופסורים מן המניין מהפקולטות הניסוייות  אשר ייבחרו על פי  השיטה המפורטת בסעיף 10 לעיל.

(12)       8 פרופסורים מן המניין, מחציתם מפקולטות ומבתי הספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות אשר ייבחרו ע"י אסיפה כללית של כל חברי הסגל האקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובלבד שלא ייבחרו יותר משני נציגים של פקולטה או בית ספר אחד; האסיפה תכונס אחת לשנה במועד ובדרך שייקבעו ע"י הועדה המתמדת. במסגרת אסיפה זו יימסרו דיווחים על ידי הנשיא והרקטור ויתקיימו דיונים בנושאים מרכזיים בחיי האוניברסיטה. אסיפה כזו תכונס גם  על פי פניה בכתב של לפחות 100  חברי סגל הזכאים להשתתף בה.

(13)       10 פרופסורים חברים או מרצים בכירים, מחצית מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ומחציתם מפקולטות הניסוייות, אשר ייבחרו כמפורט בסעיף 12 לעיל.

(14)       2 נציגים של חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה או מרצה בכיר ללא קביעות אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים ואחד מהפקולטות  הניסוייות, אשר ייבחרו על ידי אסיפה של  חברי סגל בדרגה זו.

(15)       נציג אחד של המורים במסלול המקביל אשר ייבחר על ידי אסיפה של חברי הסגל במסלול זה.

(16)       שני נציגי סטודנטים לתואר בוגר או מוסמך; אחד מהפקולטות  ובתי ספר העיונים ואחד מהפקולטות  הניסוייות.

(17)        שני נציגי סטודנטים לתואר דוקטור; אחד מהפקולטות ובתי ספר העיוניים, ואחד מהפקולטות הניסוייות.

   נציגי הסטודנטים ייבחרו עפ"י מנגנון שייקבע ע"י הוועדה המתמדת.

36.      תקופת כהונה

(א)    חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 15-10  לסעיף 35, יכהן 3 שנים ואפשר שייבחר שוב ובלבד שלא יכהן יותר מ-3 תקופות כהונה רצופות.

(ב)    חבר סינט שנבחר על פי סעיפים 16 ו-17 יכהן שנתיים .

 

37.      יושב ראש הסינט

(א) הרקטור יהיה יושב ראש הסינט, ובהיעדרו יישב ראש בישיבותיו סגן הרקטור, במקרה שמונו שני סגנים , סגן הרקטור שיקבע הרקטור.

      בהיעדרם של הרקטור וסגנו או סגניו - יבחר הסינט יושב ראש מבין חבריו.

(ב) ליושב ראש הישיבה תהיה זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר הדעות נחלקות שווה בשווה.

 

39. סמכויות ותפקידים של הסינט

לסינט נתונים סמכויות ותפקידים אלו, בלי לגרוע מסמכויותיו הכלליות לפי החוקה:

(1)     לעשות כל פעולה, ובכלל זה קביעת תקנונים, לשם הבטחת הפיקוח על הפקולטות, בתי-הספר, המוסדות, השלוחות, המחלקות ויתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה , מועצותיהם או רשויותיהם, ולהבטחת עבודתם התקינה;

(2)     להציע הצעות להקמתם או לסגירתם של פקולטות או בתי-ספר,לרבות הכרזה על יחידה כבית ספר עצמאי, לשם הגשתן באמצעות לוועד המנהל  ולוועד הפועל.

(3)     לאשר, לאחר אישור הוועדה המתמדת, פתיחת תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים אקדמיים חדשים.

(4)     להמליץ לפני הוועד הפועל ולפני חבר הנאמנים בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה;

(5)     עבודות להעניק תוארי  דוקטור ודוקטור-לשם-כבוד;

(6)     למנות, בשיתוף פעולה עם הוועד הפועל, בתי-דין אקדמיים למשמעת ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם ונוהל דיוניהם;

(7)     לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות שימנה, או למועצות הפקולטות או לוועדות של המועצות האלה.

 

             חובת הודעה מראש

40. בענינים המפורטים בסעיף 39(1) ו-(2) לא ידון הסינט ולא יחליט אלא אם כן נמסרה קודם לכן לדיקן הפקולטה הודעה הנוגעת לדבר, כדי שיוכל להביא את העניין לדיון ולהחלטה במועצת הפקולטה, ובלבד שיתקיים הדיון וייחתם בתוך הזמן שקבע לכך הרקטור או הסינט.

41. החבר, הוועד הפועל או הוועד המנהל לא יקבלו החלטה הנוגעת לענין שהסינט אחראי לו לפי החוקה, אם לא נדון תחילה בסינט, וההחלטה או הדו"ח באותו ענין הובאו לפני הרשות האחרת; ענין מסויים שהנשיא, לאחר התייעצות ברקטור, אישר שהוא דחוף, מותר להחליט בו לפני שנדון בסינט, ובלבד שנדון בוועדה המתמדת של הסינט; החלטה כאמור תידון שנית ברשות שקיבלה אותה, אם הסינט לא סמך את ידיו עליה.

42. ועדה מתמדת של הסינט

(א)     הוועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן: הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור   או סגני הרקטור, ודיקני הפקולטות ובתי הספר העצמאיים  כחברים מכוח תפקידם, וחמישה חברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו; סגן הרקטור ישמש יושב ראש הוועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור; במקרה שמונו שני סגני רקטור, ישמש כיו"ר סגן הרקטור שיקבע הרקטור.

(ב)      חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בסך הכל לא תעלה על ארבע שנים.

43. סמכויות הוועדה המתמדת

(א)    ואלה הסמכויות של הוועדה המתמדת:

(1) לדון בענינים העומדים על סדר היום של הסינט ולמסור עליהם דין וחשבון לסינט;

(2) להמליץ לסינט לקבוע הוראות בתקנונים אקדמיים למורים, לתלמידים ולהוראה.

(3)  להמליץ לסינט לאשר פתיחה של תוכניות לימודים שבהן יוענקו תארים   
       אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(4) לאשר שינויים בתוכניות לימודים ולאשר פתיחת תוכניות לימודים שאינן כרוכות בהענקת תארים אקדמיים חדשים בכפוף לאישור תקציבי.

(5)) לדון בהצעות להקים או לסגור יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות. וכן על הרחבתן או צמצומן, איחודן או פיצולן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ולהמליץ המלצות בעניין.

(6)  לדון בקביעת מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה ולהמליץ המלצות בעניין.

(7)  לדון בכל הבעיות הכלליות הנוגעות לתלמידים ולהמליץ המלצות בעניין.

(8)  לקבל מידע, לדון ולהמליץ להנהלת האוניברסיטה בנושאים הנוגעים לניהול השוטף של העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ולקביעת היעדים האקדמיים של האוניברסיטה והדרכים להשגתם.

(9) להחליט בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכללה או לפקולטות מסוימות; וזאת, אם אין העניין בסמכותה של מועצת הפקולטה ואינו טעון דיון והחלטה בסינט.

(10)  לאשר בקשות מיוחדות של חברי סגל בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים.

(11)  לאשר מנויים לתפקידים באוניברסיטה ולוועדות בהתאם לסמכויות הוועדה המתמדת מכוח התקנונים, ולהמליץ בדבר מינויים כאמור לגופים אחרים באוניברסיטה המוסמכים לפי התקנונים לאשר את המינויים.

(12)  לדון, לפי יוזמת הנהלת האוניברסיטה, בנושאים אחרים הקשורים לאוניברסיטה, ולהמליץ בהם המלצות לגורמים המוסמכים.

(ב)     הוועדה המתמדת רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה או לוועדות-משנה שתמנה.

44.  הודעה לחברי הסינט

החליטה הוועדה המתמדת בענין שהוא בסמכות הסינט, תודיע על כך לסינט, ועל-פי בקשת אחד מחברי הסינט ישוב הסינט וידון בעניין.

45.  ועדות מינויים

מינויים והעלאות אקדמיים ייעשו בוועדות מינויים; הרכבן, סמכויותיהן ותפקידן ייקבעו בידי הסינט והוועד הפועל, באישור חבר הנאמנים.

46.  סייג לכהונה בוועדות

נציגי הסינט שאינם נציגים מכוח תפקידם לא ישמשו בוועדה המתמדת של הסינט ובוועד המנהל של הוועד הפועל כאחת.

פרק ה': הוועדה למדיניות אקדמית

47. ההרכב

הוועדה למדיניות אקדמית תורכב כדלקמן:

(א)    הנשיא;

(ב)    הרקטור  וסגנו או סגניו;

(ג)      חמישה חברים של הוועד המנהל שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, ובהם שניים לפחות מנציגי הסינט בוועד המנהל.

(ד)    חבר נוסף שימנה הוועד המנהל על-פי המלצת הנשיא, מבין חברי הוועד המנהל או מבין חברי חבר הנאמנים;

(ה)    שבעה נציגי הסינט שתמנה הוועדה המתמדת על-פי המלצת הרקטור, ובהם לפחות ארבעה חברי הוועדה המתמדת שאינם דיקנים.

48.  סמכויות הוועדה

(א)    לוועדה למדיניות אקדמית תהיינה הסמכויות האלה:

(1)  להתוות את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה והדרכים למימושה;

(2) להחליט על הקמתן או על סגירתן של יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות-מינהליות כגון הרשות למחקר ולפיתוח להוציא פקולטות ובתי-ספר, וכן על הרחבתן או צמצומן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ועל חלוקת שטחים ביניהן, והכל במסגרת התקציב המאושר;

(3)  לקבוע מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה;

(4)  לקבוע את העקרונות לחלוקת התקציב בין היחידות האקדמיות ובין היחידות האקדמיות-מינהליות;

(5)  להמליץ לפני הוועד המנהל בדבר מבנה התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח;

(6)  לקבוע עקרונות להענקת מלגות לתלמידים ובדבר שכר הלימוד;

(7) להתוות את המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה;

(8)     לייעץ לנשיא בכל הנוגע לאיסוף כספים לפי המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה.

(ב)     בעניינים הנוגעים לפקולטות ולבתי ספר עצמאיים, לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3) לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שנמסרה הודעה לדיקן הפקולטה הנוגעת בדבר, כדי שיוכל להביא את הענין לדיון במועצת הפקולטה ובלבד שהדיון יסתיים בתוך פרק זמן שקבע הרקטור; בעניינים לפי הפסקאות האמורות שאינם נוגעים לפקולטה אחת בלבד לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שיידונו בוועדה המתמדת.

(ג)      סדר היום של ישיבות הוועדה למדיניות אקדמית יופץ בין החברים של הוועדה המתמדת ושל הוועד המנהל.

49.  יושבי-ראש הוועדה

יושב ראש הוועדה למדיניות אקדמית יהיה הנשיא או הרקטור לפי הענינים שעל סדר היום של הוועדה; בענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(5) עד (8) ישב ראש הנשיא, ובענינים הנדונים לפי סעיף 48(א)(1) עד (4) ישב ראש הרקטור; רקטור שהוא נשיא, ישב ראש בכל הישיבות.

50.  משך הכהונה

חברי הוועדה למדיניות אקדמית ימונו לתקופה של שנתיים, ואפשר שימונו מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות רצופות נוספות של שנתיים כל אחת; חבר הוועדה שמונה מכוח תפקידו יכהן כל זמן שהוא משמש בתפקידו.

51.  מנין חוקי

שני שלישים של חברי הוועדה למדיניות אקדמית יהיו מנין חוקי.

52.  סמכויות מיוחדות

הוועדה למדיניות אקדמית תוכל לקבל מידע מכל יחידות האוניברסיטה ולהסתייע בהן בדרך אחרת, וכן תוכל להקים ועדות-סקר, לקבל החלטות על יסוד המלצותיהן ולפקח על ביצוע ההחלטות.

53.  סופיות ההחלטות

(א)     בכפוף להוראות תקנון זה ההחלטות של הוועדה למדיניות אקדמית אינן טעונות אישור של רשות אחרת מרשויות האוניברסיטה, אולם הן תובאנה לידיעת חברי הסינט, והסינט רשאי לבטל כל החלטה של הוועדה ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(ב)      הפרוטוקולים של הוועדה למדיניות אקדמית יהיו פתוחים לעיונם של חברי הסינט; אם ייערך בסינט דיון על החלטות של הוועדה, יופצו מראש בין חברי הסינט הפרוטוקולים של דיוני הוועדה העוסקים בהחלטות הנדונות.

(ג)       החלטות של הוועדה למדיניות אקדמית תובאנה לידיעת חברי הוועד הפועל; הוועד הפועל יהיה רשאי, ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, להחזיר ענין לוועדה למדיניות אקדמית לשם דיון נוסף והחלטה סופית.

 

פרק ו': מועצות פקולטות

54.  ההרכב

(א)    לכל פקולטה תהיה מועצה, וזה הרכבה:

(1)  הרקטור  וסגנו או סגניו, מכוח תפקידם;

(2)  הפרופסורים, הפרופסורים-חברים והמרצים הבכירים בפקולטה;

(3)  המרצים המכהנים כראשי חוגים;

(4)  פרופסורים-חברים ומרצים בכירים שהם מורים בשתי פקולטות לפחות, לפי קביעת הוועדה המתמדת של הסינט;

(5)  פרופסורים, פרופסורים-חברים ומרצים בכירים אחרים, לפי קביעת הסינט או הוועדה המתמדת;

(6) נציגי המרצים בפקולטה שייבחרו במספר ובדרך שיקבעו מפעם לפעם הסינט או הוועדה המתמדת;

(7) מרצים אחרים בפקולטה, כפי שתמנה מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת של הסינט, כדי להבטיח את ייצוגם של מקצועות שלולא כן לא יהיו מיוצגים במועצה או לא יוצגו במידה מספקת. 

(ב)     מנהל בית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי יהיה חבר מועצת הפקולטה שתקבע הוועדה המתמדת.

55. יושב-ראש מועצת הפקולטה

הדיקן יהיה יושב ראש מועצת הפקולטה, ובהיעדרו יישב בראש ישיבותיה קודמו בתפקיד .

56. סמכויות מועצת הפקולטה

(א)                                                                                                                                  ואלה סמכויותיה של מועצת הפקולטה:

(1) לעודד את המחקר, לתאם אותו להסדיר את ההוראה במקצועות שהועדו לפקולטה;

(2) לקבוע את תכנית הלימודים ולפקח על הסילבוס להוראה ולבחינות במקצועות האמורים;

(3)  לפקח על מינויים של בוחנים פנימיים וחיצוניים במקצועות האלה;

(4) להסדיר את קבלת התלמידים במקצועות אלה, אלא שכל החלטה שיש בה משום סטיה מקווי הפעולה הקודמים של הפקולטה בקבלת תלמידים, טעונה אישור מראש של הוועדה למדיניות אקדמית;

(5)  לדון, להחליט ולהמליץ לפני הסינט בכל הענינים הנוגעים לפקולטה;

(6)  להעניק תוארי בוגר ומוסמך.

(ב) מועצת הפקולטה רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה מיוחדת, אם דרך כלל ואם לשם מטרה מסוימת.

57. מועצות משותפות

מקום שהחליט הוועד הפועל, על-פי המלצת הסינט, ששתי פקולטות או יותר ראוי שיפעלו יחדיו בענינים משותפים לכולן, יחוברו הפקולטות לצורך המטרה הזאת לקבוצת פקולטות בעלת מועצה משותפת, וחבריה יהיו כל חברי המועצות המרכיבות אותה או מקצתם, כפי שיחליט הוועד הפועל על-פי המלצת הסינט; בראש מועצה משותפת ישב הוותיק שבין הדיקנים.

58. מועצות של גופים בפקולטה אחת

הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של מועצות בתי-ספר ומכונים הנכללים בפקולטה אחת בלבד, ייקבעו בידי מועצת הפקולטה באישור הוועדה המתמדת, ושל מועצות בתי-ספר או מכונים הנכללים במסגרת של יותר מפקולטה אחת - ייקבעו בתקנות שיתקין הסינט.

 

פרק ז': נושאי-משרות

59.  הנשיא

(א)     

(1)  הנשיא ינהל את ענייני האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו החבר בהתאם להוראות החוקה והתקנון הכללי.

(2)  הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר, בוועד הפועל ובוועד המנהל, אם אין בהחלטות האלה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת.

(3)  הנשיא חבר מתוקף תפקידו בסינט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.

(ב)     הנשיא ייבחר על-ידי החבר לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים, ובתום תקופה זו אפשר לשוב ולבחור בו; לא יכהן נשיא תקופה של יותר משתים עשרה שנים רצופות.

(ג)       

 (1) לצורך בחירת הנשיא ימנה הוועד הפועל ועדת חיפוש מיוחדת שתורכב מתשעה חברים כדלקמן: ששה אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה אשר יומלצו על ידי הוועד המנהל וכן שלושה חברים שייבחרו על ידי הסינט;

(2) ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד הפועל על הארכת כהונתו של הנשיא המכהן או על מועמד אחר לכהונת הנשיא. המלצת ועדת החיפוש תובא לאישור הוועד המנהל. המועמד לתפקיד הנשיא יהיה בעל דרגה של פרופסור מן המניין או פרופסור חבר מאוניברסיטת מחקר, בעל ידע והבנה ברמה גבוהה בכל הנוגע לחיי האוניברסיטה ולייעודה של ההשכלה הגבוהה.   הוועד הפועל יאשר את המועמד ברוב של למעלה מ-70%  מבין חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

 (3) המועמד שיאשר הוועד הפועל ייבחר על-ידי החבר לנשיא ברוב קולות חברי החבר הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

(4) לא אישר הוועד הפועל או הוועד המנהל את המועמד או לא בחר החבר במועמד שאישר הוועד הפועל, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר לפני הוועד הפועל.

(ד)     הנשיא יהיה תושב ואזרח ישראל מתחילת כהונתו.

60. הנגיד

(א)    על-פי המלצת הנשיא ויושב ראש חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים למנות נגיד.

(ב)     את תקופת כהונתו של הנגיד יקבע החבר, אולם היא לא תימשך מעבר לתקופת כהונתו של הנשיא; הנגיד יכול לשוב ולהיבחר.

(ג)      תפקידיו של הנגיד יהיו התפקידים שיאצול לו הנשיא בעצה עמו.

       61. סגני-נשיא

(א)    החבר רשאי, לאחר התייעצות בנשיא, למנות סגן-נשיא או סגני-נשיא; החבר רשאי להסמיך את הוועד הפועל לעשות זאת.

(ב)     את תקופת כהונתו של סגן-נשיא יקבע החבר, ובלבד שתסתיים לא יאוחר מתום תקופת כהונתו השוטפת של הנשיא; סגן-נשיא יכול לשוב ולהתמנות.

(ג)      לסגן-הנשיא יהיו הסמכויות שיאצול לו הנשיא; על כל אצילת סמכות כאמור תימסר הודעה לוועד המנהל.

62.   אצילת סמכות

הנשיא רשאי לאצול מסמכויותיו לכל רשות או נושא משרה באוניברסיטה.

63.   נשיא בפועל

בהיעדר הנשיא מן הארץ או אם נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, יכהן הרקטור כנשיא בפועל. משנסתיימה כהונת הנשיא, ישמש הרקטור נשיא בפועל, אלא אם כן החליט החבר למנות אדם אחר לנשיא בפועל; מיד עם תום כהונת הנשיא יינקטו הליכים לבחירת נשיא חדש.

64.   סגן-נשיא אקזקוטיבי

החבר רשאי למנות סגן-נשיא אקזקוטיבי או סגני-נשיא אקזקוטיביים שהוראות סעיף 61 לא יחולו עליהם; החבר יקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, אם דרך כלל ואם לצורך מינוי מסוים.

65 . הרקטור

(א)     את הרקטור יבחרו חברי הסינט מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הרקטור תציע לסינט ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה; הסינט יבחר את הרקטור מבין המועמדים אשר תציע לו ועדת החיפוש, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. לא זכה אף מועמד אחד ברוב קולות, תציע ועדת החיפוש מועמד או מועמדים נוספים.

(ב)     ועדת חיפוש חדשה תוקם בכל מקרה של בחירת רקטור, כדלהלן:

1.       הוועדה תורכב מן הנשיא, שישמש יושב ראש הוועדה, ומששה חברים אשר יבחר הסינט מבין חבריו, מחציתם מן הפקולטות העיוניות ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות. לא יכהנו בוועדה הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור.

2.       כל חמישה חברי סינט רשאים להציע מועמד לשמש חבר בוועדת החיפוש;

3.        החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

4.       ועדת החיפוש תכהן עד בחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת רקטור;

5.       נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבחר הסינט חבר אחר במקומו.

(ג)       הרקטור יכהן בתפקידו ארבע שנים, ויוכל להיבחר שנית לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל; הסינט רשאי, על-פי הצעת הנשיא, להאריך את תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שנה. הוארכה תקופת כהונתו של הרקטור כאמור, יוכל הרקטור להיבחר לתקופה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משמונה שנים רצופות.

(ד)     הרקטור יקבע בהתייעצות עם הנשיא מי ימלא את מקומו בהיעדרו או בעת שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ממלא המקום של הרקטור יהיה אחד מנושאי המשרות האלה: הנשיא, סגן רקטור,  או מי שכיהן בעבר כרקטור, ובלבד שיהיה פרופסור מן-המנין; הרקטור יודיע על החלטתו לוועדה המתמדת; לא קבע הרקטור ממלא-מקום כאמור, ימלא את מקומו סגן הרקטור ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.  ממלא-מקום הרקטור לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים רצופים, בלא אישור הסינט.

(ה)     הסתיימה תקופת כהונתו של הרקטור וטרם נבחר רקטור חדש, ימשיך הרקטור היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יכהן כרקטור עד לבחירת רקטור חדש סגן הרקטור, ובמקרה שמונו שני סגני רקטור , סגן הרקטור שיקבע הנשיא.

66 .  סגנ/י רקטור

             הרקטור ימנה באישור הסינט סגן או שני סגני רקטור מבין הפרופסורים מן-המנין של האוניברסיטה. תקופת כהונתו לא תעלה על תקופת הכהונה של הרקטור שמינה אותו, והוא יפעל בכל העניינים האקדמיים שהרקטור יעביר לידיו.

67 .  הדיקנים

(א)     לכל פקולטה ולכל בית ספר עצמאי יהיה דיקן שייבחר על-ידי מועצת הפקולטה, ברוב קולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה; את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הדיקן תציע לפני מועצת הפקולטה ועדת חיפוש מיוחדת לענין זה;  המועמד או המועמדים שתציע וועדת חיפוש יהיו מבין הפרופסורים מן המניין, אולם במקרים מיוחדים תהא הוועדה רשאית להציע מועמדים מבין הפרופסורים חברים.

(ב)      ועדת חיפוש תוקם בכל מקרה של בחירת דיקן, כדלהלן:

1.  ועדת החיפוש תורכב מן הרקטור שישמש יושב ראש הוועדה  ומששה חברים שתבחר מועצת הפקולטה; לא יכהנו בוועדה הדיקן היוצא ומועמדים לתפקיד הדיקן.

2.  כל חמישה חברים במועצת הפקולטה רשאים להציע מועמד לחבר בוועדת החיפוש.

3.   החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

4.   ועדת החיפוש תכהן עד לבחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת דיקן.

5.  נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, תבחר מועצת  הפקולטה חבר אחר במקומו.

(ג)       הדיקן יכהן בתפקידו ארבע  שנים אלא אם הודיע מראש על רצונו לכהן 3 שנים בלבד, ויוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל. מועצת הפקולטה רשאית על-פי הצעת הרקטור, להאריך את תקופת כהונתו של הדיקן לתקופה שלא תעלה על שנה; הוארכה תקופת כהונתו של הדיקן כאמור, יוכל הדיקן להיבחר לתקופה נוספת ובלבד שלא יכהן דיקן יותר משמונה שנים רצופות.

(ד)      הדיקן יקבע בהתייעצות עם הרקטור מי מן הפרופסורים או הפרופסורים-חברים במועצת הפקולטה ימלא את מקומו בהיעדרו או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו; הדיקן יודיע על החלטתו למועצת הפקולטה. לא קבע זאת הדיקן, ימנה הרקטור ממלא מקום; ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור הרקטור ומועצת הפקולטה.

(ה)     הסתיימה תקופת כהונתו של הדיקן וטרם נבחר דיקן חדש, ימשיך הדיקן היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; לאחר מועד זה יקבע הרקטור ממלא מקום דיקן. ממלא מקום הדיקן לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים בלא אישור מועצת הפקולטה.

(ו)       הדיקן אחראי לניהול הפקולטה; הוא מייצג את הפקולטה לפני הרקטור והרשויות האחרות של האוניברסיטה.

(ז)       הדיקן יישב בראש מועצת הפקולטה, והוא רשאי להשתתף בכל הוועדות שהקימו המועצה, המחלקות או יחידות אחרות של הפקולטה.

(ח)     הדיקן יביא לפני הוועדה המתמדת של הסינט את כל הצעותיה של מועצת הפקולטה הטעונות דיון והחלטה של הסינט או של הוועדה המתמדת.

68 .  סגן-דיקן

הפקולטה רשאית, בהמלצת הדיקן ובאישור הוועדה המתמדת של הסינט, למנות סגן-דיקן או סגני דיקן מבין הפרופסורים, הפרופסורים-החברים או המרצים הבכירים של הפקולטה; תקופת כהונתו של סגן-דיקן תהא כשל הדיקן, והוא יסייע לדיקן בכל העניינים האקדמיים שיועברו לידיו.

69 .  ראשי יחידות אקדמיות

(א)     בבתי ספר, למעט בתי ספר עצמאיים,במכונים, בחוגים ובמחלקות (להלן: יחידות אקדמיות) ייקבע ראש היחידה האקדמית בדרך הזאת:

1.  ביחידה אקדמית שיש בה לפחות חמישה מורים במסלול הרגיל מדרגת מרצה ומעלה, ייבחר ראש היחידה מבין המורים ביחידה, מדרגת מרצה בכיר ומעלה. הבחירה טעונה אישור הדיקן; לא אישר הדיקן את הבחירה, ייבחר מועמד אחר; לא אישר הדיקן את הבחירה פעם נוספת, יוכל מועמד זה לשוב ולעמוד לבחירה, ואם יזכה ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה, תאושר בחירתו; בהצבעה ישתתפו כל המורים מדרגת חבר-הוראה בדרגת מרצה ומעלה.

2.  ביחידה אקדמית שיש בה פחות מחמישה מורים במסלול הרגיל ימנה הדיקן, לאחר התייעצות עם המורים ביחידה, את ראש היחידה.

3.  ביחידות אקדמיות גדולות רשאית הוועדה המתמדת להנהיג נוהל בחירה מקביל לזה של בחירת דיקנים. הצעות הוועדה המתמדת יובאו לאישור היחידה.

 (ב) הוועדה המתמדת רשאית להחליט, במקרים מיוחדים על-פי המלצת הרקטור, שראש יחידה אקדמית לא ייבחר ולא ימונה כאמור בסעיף קטן (א), אלא ימנה אותו הרקטור באישור הוועדה המתמדת; כל החלטה כזאת תקפה רק לתקופת כהונה אחת.

 (ג)

(1) ראש יחידה אקדמית יכהן בתפקידו שנתיים או שלוש שנים, לפי החלטת היחידה בעת הבחירה, ואפשר לבחור או למנות את ראש היחידה לתקופת כהונה נוספת אחת.

         (2)   ראש יחידה שהדיקן ממנה, הדיקן רשאי להאריך את תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, לאחר התייעצות עם מורי היחידה.

        (3)   ראש יחידה שבוחרים מורי היחידה - הדיקן רשאי להציע הארכת תקופת כהונתו פעם אחת לתקופה של שנה אחת, ולשם הארכת כהונתו יידרש רוב רגיל.

 

70. בתי ספר עצמאיים

(א)  בראש בית-ספר עצמאי יעמוד דיקן.

(ב)      הוראות סעיפים 67, 68, ו-75 לתקנון הכללי יחולו על דיקן בית ספר עצמאי וסגן דיקן.

(ג)       סעיפים 54, 55, ו-56  לתקנון הכללי יחולו על מועצות של בתי ספר עצמאיים.

71.   משרות כבוד

החבר רשאי למנות גזבר-לשם-כבוד ונושאי משרות אחרים לשם כבוד לתקופה שעליה יחליט מפעם לפעם; נושא במשרה לשם כבוד לא יקבל שכר; החבר יחליט על פעולותיו וסמכויותיו של גזבר-לשם-כבוד ושל נושא משרה אחר לשם כבוד.

72.   מבקר האוניברסיטה

הוועד הפועל רשאי למנות לאוניברסיטה מבקר בלתי תלוי בתנאים ובסמכויות שיקבע הוועד הפועל בהוראות.

72א.   הארכת תקופות כהונה של נושאי משרה

      על אף האמור בפרק זה רשאי הגוף הבוחר להחליט שתקופת הכהונה של נושא
      משרה תסתיים ב- 30.9 שלאחר תום תקופת הכהונה הקבועה בפרק זה (להלן "תקופת הכהונה           הנוספת"), ובלבד שתקופת הכהונה הנוספת לא תארך יותר מששה חודשים.

הפסקת כהונה של נושאי תפקידים

73.   הנשיא

הוועד הפועל רשאי, על יסוד פנייה חתומה בידי שני שלישים  מחברי הוועד המנהל או בידי שני שלישים מחברי הסינט, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב  של למעלה מ- 70% מקולות החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה לסיים את כהונת הנשיא; ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שיקבע הוועד הפועל.

74.   הרקטור

(א)      הנשיא או שליש מחברי הסינט, בפניה חתומה בידיהם, רשאים להציע לוועדת החיפוש שתחליט לסיים את כהונת הרקטור.

(ב)      ועדת החיפוש רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הרקטור, להחליט על סיום כהונת הרקטור, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת האוניברסיטה .

(ג)        החלטת הוועדה לסיים את כהונת הרקטור תהיה ברוב של חמישה מבין חבריה.

(ד)      החליטה הוועדה לסיים את כהונת הרקטור, תובא ההחלטה לאישור הסינט בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה, אלא אם כן רוב של שני שלישים מן המצביעים בסינט התנגד להמלצת הוועדה.

(ה)      משהופסקה כהונת הרקטור, ימלא את מקומו מי שתחליט הוועדה, עד שייבחר רקטור חדש.

(ו)        נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הרקטור, יינקטו מיד הליכים לבחירת רקטור חדש.

75.   דיקנים

(א)     הרקטור או שליש מחברי מועצת הפקולטה, בפנייה בחתימת ידם, רשאים להציע סיום כהונת הדיקן.

(ב)     ההצעה לסיים את כהונת הדיקן תוגש לוועדה מיוחדת לעניין זה, שתורכב מחברי ועדת החיפוש לרקטור ומחברי ועדת החיפוש לדיקן בפקולטה; הנשיא יהיה יושב-ראש הוועדה.

(ג)       הוועדה רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הדיקן, להחליט על סיום כהונת הדיקן אם לדעתה הדבר דרוש לטובת הפקולטה או לטובת האוניברסיטה.

(ד)     החלטת הוועדה לסיים את כהונת הדיקן טעונה רוב של תשעה מחבריה.

(ה)     החליטה הוועדה לסיים את כהונת הדיקן, תובא ההחלטה לידיעת מועצת הפקולטה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.

(ו)       משהופסקה כהונת הדיקן, ימלא את מקומו מי  שתחליט הוועדה, עד שייבחר דיקן חדש.

(ז)      נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הדיקן, יינקטו מיד הליכים לבחירת דיקן חדש.

76.   ראש יחידה אקדמית

(א)     הרקטור או מי שמינה את ראש היחידה האקדמית, לפי הענין, יחד עם הדיקן, רשאים ביזמתם או על-פי פניה של מורים ביחידה, להציע לוועדה המתמדת שתחליט לסיים את כהונתו של ראש היחידה.

(ב)      הוועדה המתמדת רשאית, על יסוד הצעה כאמור, לאחר ששמעה את ראש היחידה האקדמית, להחליט על סיום הכהונה של ראש היחידה, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת היחידה או לטובת האוניברסיטה.

(ג)       החלטת הוועדה המתמדת לסיים את הכהונה של ראש היחידה טעונה רוב של תשעה מחבריה.

(ד)      החליטה הוועדה המתמדת לסיים את כהונתו של ראש היחידה, תובא ההחלטה לידיעתם של מורי היחידה בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה.

(ה)     משהופסקה כהונתו של ראש היחידה, ימלא את מקומו אחד המורים ביחידה לפי החלטת הוועדה המתמדת, עד שייבחר ראש יחידה חדש.

(ו)       נתקבלה החלטה לסיים את כהונתו של ראש היחידה, יינקטו מיד הליכים לבחירה או למינוי, לפי העניין, של ראש יחידה חדש.

פרק ח': ציבור הבוגרים

77.   הבוגרים

(א) באוניברסיטה יתנהל רישום שמות חברי אגודת המסיימים ויתר בוגריה שביקשו להירשם.

(ב)   ציבור הבוגרים יתכנס פעם אחת בשנה לפחות או במועדים אחרים שיקבעו.

(א)     הרקטור יהיה מכוח תפקידו יושב ראש ציבור הבוגרים, והוא רשאי לכנסו ככל שיראה לנחוץ, אלא אם כן יחליט ציבור הבוגרים על דרך אחרת; ציבור הבוגרים רשאי למנות, מפעם לפעם, נושאי משרה אחרים ולקבוע את תפקידיהם .

.

פרק ט': שונות

78.   המניין החוקי

בכפוף להוראות תקנון זה יהיה המנין החוקי בכל רשות מרשויות האוניברסיטה שליש מחבריה, ואולם חברים הנמצאים מחוץ לישראל או בחופשת שבתון לא יימנו.

חובת אמונים ומניעת ניגוד עניינים

79. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה ימלא תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנונה, ולא ימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. חבר ברשות האוניברסיטה או נושא משרה בה יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות ויפעל לטובתה בתום לב.

בקרה אקדמית

80.  האוניברסיטה תפעיל, באחריות הרקטור, מערך בקרה והערכה לבדיקת   איכות  ההוראה והמחקר  של היחידות האקדמיות.

 

 

חוקת האוניברסיטה